Emri i Pro­jek­tit: 
Nga jeta kuan­ti­ta­tive në jetë kual­i­ta­tive
Qël­li­mi:
Ngrit­ja e kapaciteteve të të rin­jve në për­dorim të kom­pju­ter­it, kri­ji­mi i ekipesh së shahistëve si dhe kri­ji­mi i ekipesh së fem­rave në pikado.


Të arrit­u­rat:
Në për­dorim­in e kom­pju­ter­it janë aftë­suar 12 të rinj, është for­muar ekipi i shahistëve prej 8 per­son­ave si dhe janë for­muar dy ekipe në pikado.


Viti i imple­men­tim­it:
2007 Mal­i­shevë
Dona­tori:
CDF

0 Comments

Postime të ngjashme