Ngritja e mirëqenies sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre në Komunën e Prishtinës

Emri i projektit: Ngritja e mirëqenies sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre në Komunën e Prishtinës Kohëzgjatja: Tetor 2019 – Shkurt 2020 Lokacioni: Komuna e Prishtinës Objektivat: Të përmirësojë situatë ne fëmijëve me aftësi të kufizuara në vend përmes ofrimit të shërbimeve rehabilituese me cilësi të lartë; të fuqizoj prindërit e fëmijëve me aftësi të […]

Ruajtja dhe përmirësimi i shëndetit të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre në regjionin e Prishtinës

Emri i projektit: Ruajtja dhe përmirësimi i shëndetit të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre në regjionin e Prishtinës Kohëzgjatja: Qershor – Nëntor 2019 Lokacioni: Regjioni i Prishtinës Objektivat: Të përmirësojë situatë ne fëmijëve me aftësi të kufizuara në vend përmes ofrimit të shërbimeve rehabilituese me cilësi të lartë; të fuqizoj prindërit e fëmijëve me aftësi të […]

Ofrimi i shërbimeve cilësore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara në regjionin e Prishtinës

Emri i projektit: Ofrimi i shërbimeve cilësore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara në regjionin e Prishtinës Kohëzgjatja: Mars – Dhjetor 2019 Lokacioni: Regjioni i Prishtinës Objektivat: Të përmirësojë pjesëmarrjen aktive në jetën sociale të personave me aftësi të kufizuara; të përmirësoj mirëqenien sociale të personave me aftësi të kufizuara në vend; të avancoj situatën e personave […]

Përmirësimi i gjendjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë

Emri i projektit: Enhacment of situation of children with disabilities in Kosovo – Përmirësimi i gjendjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë Kohëzgjatja: 2019 – 2020 Lokacioni: Kosovo wide Objektivat: To contribute on inclusion of the, the new bio-psycho-social components on CWD on Law on Inclusion and other amended primary and secondary legislation and administrative instructions that are […]

Promovimi i parandalimit të dhunës në të gjitha mjediset për fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë

Emri i projektit: Promoting violence prevention on all settings for children with disabilities in Kosovo – Promovimi i parandalimit të dhunës në të gjitha mjediset për fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë Kohëzgjatja: 2017 – 2021 Lokacioni: Prishtinë; Gjakovë; Ferizaj; Mitrovicë; Objektivat: To contribute in creating a safer and more inclusive environment for CËD in Kosovo. Improving the quality […]

Avancimi i Situatës së Përfshirjes së Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara në Edukimin para fillor dhe atë fillor, si dhe ofrimi i Shërbimeve Edukuese dhe Rehabilituese në Qendrat e RBB në “HANDIKOS”

Kohëzgjatja: 1 Shtator 2011 – 30 Shtator  2014 Lokacioni: Në 8Qendrat e Rehabilitimit të Bazuar në Bashkësi “HandiKOS  ne  Qytetet: (Prishtinë,Gjilan,Ferizaj,Prizren,Pejë, Gjakovë dhe Mitrovicë(jug dhe veri) Objektivat e Projektit : a).Analiza dhe shkaqet e mospërfshirjes se FAK ne institucionet parashkollore dhe shkolla fillore b).Ofrimi i shërbimeve  edukative e arsimore nga QRBB rreth sigurimit te arsimit formal ne familje dhe në     Qendrat […]

Ngritja e mirëqenies sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre në Komunën e Prishtinës

Emri i projektit: Ngritja e mirëqenies sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre në Komunën e Prishtinës Kohëzgjatja: Tetor 2019 – Shkurt 2020 Lokacioni: Komuna e Prishtinës Objektivat: Të përmirësojë situatë ne fëmijëve me aftësi të kufizuara në vend përmes ofrimit të shërbimeve rehabilituese me cilësi të lartë; të fuqizoj prindërit e fëmijëve me aftësi të […]

Përmirësimi i gjendjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë

Emri i projektit: Enhacment of situation of children with disabilities in Kosovo – Përmirësimi i gjendjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë Kohëzgjatja: 2019 – 2020 Lokacioni: Kosovo wide Objektivat: To contribute on inclusion of the, the new bio-psycho-social components on CWD on Law on Inclusion and other amended primary and secondary legislation and administrative instructions that are […]

Promovimi i parandalimit të dhunës në të gjitha mjediset për fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë

Emri i projektit: Promoting violence prevention on all settings for children with disabilities in Kosovo – Promovimi i parandalimit të dhunës në të gjitha mjediset për fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë Kohëzgjatja: 2017 – 2021 Lokacioni: Prishtinë; Gjakovë; Ferizaj; Mitrovicë; Objektivat: To contribute in creating a safer and more inclusive environment for CËD in Kosovo. Improving the quality […]

Mbështetje dhe përkujdesje e integruar për persona të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuara në Kosovë: Projekt pilot drejt kalimit në shërbime të bazuara në bashkësi

Kohëzgjatja: 24 muaj, 9 Tetor 2012 – 10 Tetor 2014 Partnerët implementues: HandiKOS dhe KMOP Buxheti total: 400,000 Euro: 380,000 Euro Zyra e Bashkimit Evropian, 20,000 Euro Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (e pakonfirmuar) Qëllimi i përgjithshëm Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të mbështes decentralizimin e qeverisjes së sektorit social dhe të promovojë dhe lehtësoj licencimin e organizatave […]