Raport i hulumtimit — Gjakovë

Ky raport hulum­ti­mi është real­izuar nga HANDIKOS Gjakovë në kuadër të pro­jek­tit “Të tako­he­mi kudo”, me qël­lim të evi­den­tim­it të bar­ri­er­ave fizike që pen­go­jnë lëviz­jen e lirë në hapësirën pub­like dhe qas­jen në ndërte­sat – insti­tu­cionet pub­like në Komunën e… Shkarko

Raport nga Anketimi

MATJA E VETËDIJES SË ZYRTARËVE PUBLIK, PERSONELIT MJEKËSOR, PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR DHE KUJDESTARËVE PËR TË DREJTAT, SHËRBIMET DHE LEGJISLACIONIN PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR…Shkarko

Raport për qasshmërinë e objekteve publike

Ky aktivitet është zhvil­lu­ar në katër komu­na: Prisht­inë, Prizren, Gji­lan dhe Fer­izaj, ku gru­pet avokuese të per­son­ave me aftësi të kufizuara të mbështe­tur nga stafi i pro­jek­tit dhe menax­herët e Qen­drave të Hand­iKOS-it në komu­nat përkatëse, kanë për­gat­i­tur një plan me të…Shkarko