Raport i hulumtimit – Gjakovë

Ky raport hulumtimi është realizuar nga HANDIKOS Gjakovë në kuadër të projektit “Të takohemi kudo”, me qëllim të evidentimit të barrierave fizike që pengojnë lëvizjen e lirë në hapësirën publike dhe qasjen në ndërtesat – institucionet publike në Komunën e… Shkarko

Raport nga Anketimi

MATJA E VETËDIJES SË ZYRTARËVE PUBLIK, PERSONELIT MJEKËSOR, PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR DHE KUJDESTARËVE PËR TË DREJTAT, SHËRBIMET DHE LEGJISLACIONIN PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR…Shkarko

Raport për qasshmërinë e objekteve publike

Ky aktivitet është zhvilluar në katër komuna: Prishtinë, Prizren, Gjilan dhe Ferizaj, ku grupet avokuese të personave me aftësi të kufizuara të mbështetur nga stafi i projektit dhe menaxherët e Qendrave të HandiKOS-it në komunat përkatëse, kanë përgatitur një plan me të…Shkarko

Harta e Barrierave

Metodologjia e punës Për evidentimin e barrierave fizike në hapësirat/sipërfaqet publike të Prishtinës, kemi zgjedhur një shteg të lëvizjes me gjatësi rreth 1.7 km, me pikë të nisjes Stacionin e Autobusëve të Prishtinës dhe pikë të mbarimit ndërtesën e Parlamentit të… Shkarko