HANDIKOS ripublikon shpalljen për Ekspert/Lehtësues për Trajnim për Ngritjen e Fondeve

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve-HAND­IKOS ripub­likon poz­itën për Ekspert/Lehtësus për Tra­jn­im, me qël­lim të zhvil­lim­it të përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofrim­it të tra­jnim­it mbi Ngrit­jen e fondeve, gjatë vitit 2020. Kjo në kuadër të pro­jek­tit ”Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes në pro­ce­set kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el lokal, nacional dhe regjion­al”. Ofertue­sit janë […]

HANDIKOS ripublikon shpalljen për Ekspert/Lehtësues të Trajnimit për Planifikim Strategjik

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve-HAND­IKOS rish­pal­lë konkursin për  Ekspert/Lehtësus për Tra­jn­im për Plan­i­fikim Strategjik. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi Plan­i­fikimin Strategjik për OPAK/OJQ gjatë vitit 2020, kjo në kuadër të pro­jek­tit ‘’Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes në pro­ce­set kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë sëku­fizuar në nivel […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/kompani për ngritjen e kapaciteteve të Grupit të Fëmijëve ”Hëna”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve – HANDIKOS shpal­lë konkurs për një ekspert/ kom­pani për draftimin e pro­gramit tra­jnues në ideimin dhe zhvil­lim­in e mini-pro­­jek­teve avokuese si dhe mba­jt­jen e tra­jnim­it vir­tu­al për fëmi­jët me aftësi të kufizuara. Tra­jn­i­mi ka për qël­lim ngrit­jen e kapaciteteve të grupit të Fëmi­jëve ”Hëna”, në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmijëve […]

HANDIKOS shpallë konkurs për zyrtar projekti

HANDIKOS shpal­lë konkurs për poz­itën e zyr­tar­it të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për të drej­tat e fëmi­jëve”, sipas Mar­rëvesh­jes së Grantit Nr. 2019/414–172. Afati i fun­dit për aplikim është data 23 shkurt 2020. Të intere­suar­it duhet të apliko­jnë në mënyrë elek­tron­ike, duke dër­guar CV-në, një letër motivuese dhe doku­mente të tjera  refer­uese, në email adresën handikos@handi-kos.org Më poshtë mund t’i gjeni  termat […]

Shpallje për Këshilltar Ligjor

HANDIKOS (Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Parar­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës) është themelu­ar në vitin 1983 me qël­lim të arrit­jes së njo­hjes së plotë dhe pjesë­mar­rjes së per­son­ave me aftësi të kufizuara në shoqëri. HANDIKOS në vazhdimësi lobon dhe avokon në niv­el lokal dhe qen­dror për të drej­tat e njeri­ut të per­son­ave me aftësi të kufizuara. Në kuadër të për­p­jek­jeve tona për të […]

Shpallje për vend të lirë pune — Këshilltar për punësim

Peo­ple in Need me mbështet­jen e Komi­sion­it Evropi­an dhe në part­ner­itet me dy orga­ni­zatat lokale Hand­ikos dhe SHVK, po zba­ton një pro­jekt 24 — mujor me qël­lim­in e përgjithshëm për të kon­tribuar në tranzi­cionin e gru­peve më të margji­nal­izuara në tre­gun e punës nga asis­ten­ca sociale dhe varë­sisë ekonomike drejt mundë­sive për punësim dhe vetëpunësim në komu­nat: Prishtinë/Priśtina, Prizren and Ferizaj/Uruśevac. Në kuadër të […]

Thirrje e hapur për trajnim biznesi

Peo­ple in Need (PIN) – një orga­ni­za­të jo-qev­er­itare me seli në Repub­likën Çeke, e përkush­tu­ar për zhvil­lim dhe bashkëpunim, shpërn­dar­jen e ndih­mave human­itare në zonat në nevo­jë, dhe mbro­jt­jen e të drej­tave të njeri­ut, me tra­ditë të gjatë të punës në Bal­lka­nin Perëndi­mor. Aktivitetet aktuale në Kosovë përf­shi­jnë ndih­mën për njerëz­it me aftësi të kufizuara në for­ma të ndryshme, si dhe mbështet­je për […]

Thirrje për aplikim

Peo­ple in Need (PIN) – një orga­ni­za­të jo-qev­er­itare me seli në Repub­likën Çeke, e përkush­tu­ar për zhvil­lim dhe bashkëpunim, shpërn­dar­jen e ndih­mave human­itare në zonat në nevo­jë, dhe mbro­jt­jen e të drej­tave të njeri­ut, me tra­ditë të gjatë të punës në Bal­lka­nin Perëndi­mor. Aktivitetet aktuale në Kosovë përf­shi­jnë ndih­mën për njerëz­it me aftësi të kufizuara në for­ma të ndryshme, si dhe mbështet­je për arsimin […]

Shpallje për vend të lirë pune — Konsulent

About the project “Enhanc­ing employ­ment of dis­ad­van­taged peo­ple in Koso­vo”:Peo­ple in Need, with the sup­port of Euro­pean Com­mis­sion, and in part­ner­ship with two local Civ­il Soci­ety Orga­ni­za­tions will imple­ment a 24 – month project with theover­all goal of con­tribut­ing  to the tran­si­tion of the most dis­ad­van­taged groups in the labour mar­ket from social assis­tance and eco­nom­ic depen­dence, to employ­ment and self-employ­­ment opportunities.To […]