Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS  po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im ‘Kry­er­ja e Hulumtimit’.

Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Kry­er­jen e Hulum­timeve” për OPAK/OJQ, gjatë vitit 2021.

Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org , dukagjin.kelmendi@handi-kos.org latife.neziri@handi-kos.org deri më 09.04.2021, në orën 17:00.

Më poshtë mund t’i gjeni ter­mat e ref­er­encës për këtë pozitë:

ToR_Ekspert-Lehtesues-per-Trajnim.pdf

HANDIKOS is hir­ing an Expert‑s/Facilitator‑s for the Train­ing Train­ing for “Con­duct­ing Research” 

The over­all objec­tive of the expert will be to devel­op the train­ing pro­gram con­tent and deliv­er the train­ing on devel­op­ing skills for “Con­duct­ing Research”, dur­ing the year 2021.The bid­ders are wel­come to sub­mit their appli­ca­tion elec­tron­i­cal­ly to handikos@handi-kos.org, dukagjin.kelmendi@handi-kos.org and latife.neziri@handi-kos.org until 07.04.2021, by 16 pm.

Below you can find the terms of ref­er­ence for this position:

http://handi-kos.org/wp-content/uploads/2004/03/ToR_Trainer_Researchh.pdf

0 Comments

Postime të ngjashme