Ngjarjet

 
05 Shkurt 2020

Grupi Koordinues për Avokim takohet me drejtorin e Zyrës për Qeverisje të Mirë, diskutohet plani i përbashkët i punës 2020

Grupi Koordinues për Avokim, në përbërje të përfaqësuesve të HANDIKOS-it, Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, Shoqatës Kosovare të të Shurdhërve dhe Stafit të Projektit, sot mbajtën takim me drejtorin e Zyrës për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së kryeministrit të Kosovës, z. Habit Hajredinin.

Gjatë këtij takimi u diskutua për planin e përbashkët të punës për vitin 2020, duke përfshirë raportin nga zbatimi i Planit Aktual Nacional të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara, formimin e grupit punues për hartimin e Planit të ri Nacional të Veprimit 2021-2023 dhe ftesën për funksionalizimin e Këshillit Nacional për Personat me Aftësi të Kufizuar.

Takimi u realizua në kuadër të projektit të BE-së “Promovimi i gjithëpërfshirës në proceset konsultative për reformat e qeverisjes dhe administratës publike në sektorin e aftësisë së kufizuar në nivel lokal, nacional dhe regjional”, i cili zbatohet nga HANDIKOS, në partneritet me Disability Partnership Finland, Threshold, Shoqatën Kosovare të Shurdhërve dhe Shoqatën e të Verbërve të Kosovës.

[English Below]

Advocacy Coordination Group consisting of representatives of HANDIKOS, Kosovo Blind Association, Kosovo Deaf Association and Project Staff held a meeting with the Director of the Office of Good Governance / Office of the Prime Minister of Kosovo, Mr. Habit Hajredini.

The purpose of the meeting was to discuss the joint work plan for 2020. In the meeting it was discussed: the report on the implementation of the current National Action Plan for Persons with Disabilities; the establishment of the working group for drafting the new National Action Plan 2021-2023, and the invitation for the functioning of the National Council for People with Disabilities.

The meeting was held within the EU funded project "Promoting inclusiveness and outreach of the consultative process for governance and public administration reforms in the disability sector at Local, National and Regional Level", implemented by HandiKOS, in partnership with Disability Partnership Finland, Threshold, Kosovo Association of Deaf and Kosovo Association of Blind.