Projektet

 
25 Tetor 2019

Ofrimi i shërbimeve cilësore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara në regjionin e Prishtinës

Emri i projektit:

Ofrimi i shërbimeve cilësore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara në regjionin e Prishtinës

Kohëzgjatja:

Mars – Dhjetor 2019

Lokacioni:

Regjioni i Prishtinës

Objektivat:

Të përmirësojë pjesëmarrjen aktive në jetën sociale të personave me aftësi të kufizuara; të përmirësoj mirëqenien sociale të personave me aftësi të kufizuara në vend; të avancoj situatën e personave me aftësi të kufizuara (të rriturve dhe fëmijëve); të ofroj shërbime cilësore për mbështetje të zhvillimit për të ruajtur dhe përmirësuar shëndetin fizik të personave me aftësi të kufizuara; të fuqizoj personat me aftësi të kufizuara në identifikim të shkathtësive të tyre dhe parapërgatitje për tregun e hapur të punës; të rris nivelin e vetëdijes së komunitetit për të drejtat njerëzore të personave me aftësi të kufizuara.

Donatori:

Ministria për Punë dhe mirëqenie Sociale - MPMS