Projektet

 
25 Tetor 2019

Promovimi i parandalimit të dhunës në të gjitha mjediset për fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë

Emri i projektit:

Promoting violence prevention on all settings for children with disabilities in Kosovo - Promovimi i parandalimit të dhunës në të gjitha mjediset për fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë

Kohëzgjatja:

2017 - 2021

Lokacioni:

Prishtinë; Gjakovë; Ferizaj; Mitrovicë;

Objektivat:

To contribute in creating a safer and more inclusive environment for CËD in Kosovo.

Improving the quality of inclusive child protection systems policies & Practices, and increasing aëareness, knoëledge and inter-sectorial cooperation among communities and service providers to prevent and respond to cases of violence in all settings,

Promote child-focused social accountability and child participation measures to improve inclusion of CËDs and provision of appropriate CËD specific services;

Donatori:

Save the Children & Sëedish SIDA