Vende te lira pune

 
16 Maj 2016

Shpallje për vend të lirë pune - Këshilltar për punësim

People in Need me mbështetjen e Komisionit Evropian dhe në partneritet me dy organizatat lokale Handikos dhe SHVK, po zbaton një projekt 24 - mujor me qëllimin e përgjithshëm për të kontribuar në tranzicionin e grupeve më të margjinalizuara në tregun e punës nga asistenca sociale dhe varësisë ekonomike drejt mundësive për punësim dhe vetëpunësim në komunat: Prishtinë/Priśtina, Prizren and Ferizaj/Uruśevac.

Në kuadër të këtij programi, PIN, HandiKos dhe SHVK, janë në kërkim të një kandidati për Këshilltar për Punësim në komunën e Prizrenit. Këshilltari për punësim do të marr rolin e ofruesit të mbështetjes direkëte për personat me aftësi të kufizuara - PAK në përgatitjen për tregun e punës dhe punësim ose vetë-punësim.

Shpalljen e plotë e gjeni në këtë vegëz.