Stafi HandiKos

Afrim Maliqi
Drej­tor
Shqip­dona Hashani
Menax­here e Financave
Duk­agjin Kel­men­di
Menax­her Projekti
Ilir Gashi
Menax­her i Logjistikës
Fis­nik Galani
Këshill­tar Ligjor
Bler­ta Çitaku
Menax­here Projekti
Yll­ka Bega
Koor­di­na­tore Projekti
Artë Hal­i­mi
Koor­di­na­tore Projekti
Kaltë­ri­na Misi­ni
Zyrtare për Komunikim
Egzona Rukol­li
Zyrtare për Financa
Refik Jaja­ga
Asis­tent Projekti
Edin Lahi
Zyr­tar për Mbro­jt­jen dhe Qev­eris­jen e të Drej­tave të Fëmijëve
Arbër Xhar­ra
Zyr­tar për Mbro­jt­jen dhe Qev­eris­jen e të Drej­tave të Fëmijëve
Gre­sa Behluli
Zyrtare për Mbro­jt­jen dhe Qev­eris­jen me të Drej­tat e Fëmijëve
Rrustem Gashi
Zyr­tar Projekti
Alberi­ta Hylaj
Ofruese e shërbimeve të Mirëqenies Sociale
Fitim Sadiku
Ofrues i shër­bimeve të Mirëqe­nies Sociale
Vlo­ra Jasharaj
Ofruese e shër­bim­it të Mirëqe­nies Sociale
Gre­sa Stublla
Ofruese e shërbimeve Fizio-Terapeutike
Xhe­nis Beqiri
Ofrues i shër­bim­it të Edukim­it Jo-Formal
Arlin­da Canol­li
Ofruese e shër­bim­it të Ergoterapisë
Arbon Fetahu
Asis­tent i Logjistikës
Armend Sha­la
Voz­itës