Godišnji izveštaji o invalidnosti

Sveobuh­vat­na pro­mo­ci­ja u kon­sul­ta­tivn­im pro­ces­i­ma za refor­mu upravl­jan­ja i javne uprave u sek­toru invalid­nos­ti na lokalnom, nacional­nom i region­al­nom nivou!