Mbi 100 fëmijë pjesë e takimeve avokuese në 7 komuna të Kosovës

Duke prekur disa nga komu­nat më të mëd­ha, për të shtrirë disku­time thel­bë­sore që kanë të bëjnë me fëmi­jët me aftësi të kufizuara, të drej­tat e tyre e sfi­dat me të cilat për­ballen në përdit­shmëri, real­izuam cik­lin e dytë të takimeve me anë­tarë të grupit avokues ‘’Hëna’’ , kësh­tu bashkër­isht për të iden­ti­fikuar penge­sat më të mëd­ha, diskrim­imin, mungesën e qas­jes e bul­liz­imin, dhe për […]

Rikthehen aktivitetet me grupin ”Hëna”

Jemi të lum­tur që nisur nga ky muaj, kemi rik­thy­er aktivitetet me grupin avokues të Fëmi­jëve me Aftësi të Kufizuara ‘’Hëna’’, i cili funk­sionon në kuadër të HANDIKOS. Gjatë javës së kalu­ar kemi real­izuar takimet e para me fëmi­jët anë­tarë të regjion­it të Prisht­inës, Dren­a­sit dhe Pejës, për të vazh­d­uar tut­je edhe në komu­na tjera tar­get, kësh­tu për t’i infor­muar rreth aktiviteteve […]

‘’Ngom mu!’’ – Fëmijët me aftësi të kufizuara kërkojnë pjesëmarrje më të madhe dhe të dëgjohet zëri i tyre

HANDIKOS sot ka lan­suar kam­pan­jën “Ngom mu!”, në kuadër të Ditës Ndërkom­bëtare të të Drej­tave të Njeri­ut, përmes së cilës fëmi­jët me aftësi të kufizuara pro­movo­jnë avancimin e tyre, pjesë­mar­rjen dhe inter­venimet që janë real­izuar falë ini­cia­ti­vave dhe ngrit­jes së zërit të tyre. Kam­pan­ja ka për qël­lim ngrit­jen e vetëdi­jes së insti­tu­cion­eve dhe shoqërisë rreth llog­a­rid­hënies sociale dhe pjesë­mar­rjes së fëmi­jëve. Eldin Gashi, […]

Për 20 Nëntor, fëmijët me aftësi të kufizuara kërkojnë respektimin e të drejtës për qasje

Lëviz­ja pa penge­sa, një e drejtë ele­mentare që po kërko­het edhe përmes kam­pan­jës ‘’Respek­toni të drejtën e per­son­ave me aftësi të kufizuara për qas­je, ju e keni oblig­im!’’ Me rastin e 20 Nën­torit – Ditës Ndërkom­bëtare të të Drej­tave të Fëmi­jëve, HANDIKOS në bashkëpunim me për­faqë­sues të grupit avokues ‘’Hëna’’, ROR dhe Asam­blesë Komu­nale të Fëmi­jëve sot kanë lan­suar videon ndërgjegjë­suese përmes së cilës […]

‘’Pa asistent unë jam jashtë shkollës!’’- Fëmijët me aftësi të kufizuara me kampanjë tregojnë sfidat në ndjekje të mësimit

Sot është lan­suar kam­pan­ja ‘Pa asis­tent unë jam jashtë shkol­lës’, e imple­men­tu­ar prej grupit avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’ dhe e mbështe­tur nga Save the Chil­dren në Kosovë, e cila për qël­lim ka ndërgjegjësimin por edhe lobimin ndaj insi­tu­cion­eve që secili nxënës me aftësi të kufizuar duhet të ketë mbështet­jen e asis­ten­tit në shkol­lë. Sit­u­a­ta me pan­dem­inë e ka rën­d­uar edhe më […]

Tri histori në kohë pandemie dhe një mesazh

Argë­tim me macen e tij të hirtë, aktivitete e lojëra të ndryshme me motrën më të vogël, bashkë-bised­im me shokët e shoqet e klasës në dis­tancë, por pa lënë anash as mësimin online si nxënës i klasës së katërt, është mënyra se si Ron Sejdiu nga Fushë-Koso­­va po i kalonte ditët e pan­demisë në shtëpinë e tij. Peri­ud­hën e karan­ti­nim­it, jo me lehtësi por me aktivitete të shum­ta i kaluan […]

Kush është grupi i fëmijëve ‘Hëna’ dhe cili është misioni i tij?

Grupi Avokues i Fëmi­jëve me Aftësi të Kufizuara “Hëna” është grup jo for­mal i themelu­ar nga HANDIKOS që nga viti 2017, me mision “Garan­timin e të drej­tave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara”. Ëndr­ra e grupit Hëna është “Një botë ku të gjithë fëmi­jët janë të lumu­tur”,  pran­daj thirr­ja e vazh­dueshme e tyre është që të mon­i­toro­het zba­ti­mi i të drej­tave të fëmi­jëve dhe përf­shir­ja e tyre në çështjet […]

Grupi i Fëmijëve ‘‘Hëna’’ mbajti takim në shkollën fillore ‘Bedri Gjinaj’ në Mitrovicë

Grupi i Fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘‘Hëna’’, dje qën­dru­an në qytetin e Mitro­vicës. Në kuadër të takimeve mujore, ata viz­itu­an shkol­lën fil­lore ‘Bedri Gji­naj’ ku u disku­tua rëndësia e përf­shir­jes së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në aktivitete sportive në shkol­lë. Po ash­tu, u për­menden edhe bar­ri­er­at e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në mjedise të shkol­lës të cilat ua vështirë­so­jnë pjesë­mar­rjen e tyre në ato […]