Fjalimi inspirues i Lorik Karaliu

Për­shën­de­t­je shokë e shoqe.  Po më mbushet zem­ra plot që po ju shoh në një numër aq të madh, që keni pasë mundësi të hyni të gjithë bren­da e keni ard­hë edhe prej qyteteve më të largë­ta. Tash unë ju thash sa mirë që jemi aq shumë e për askënd s’ka qenë prob­lem qas­ja për me hy bren­da këtu, pikër­isht sepse m’u kujtu […]

Fjalimi inspirues i Eldin Gashi

Falem­n­der­it shumë Eliza. Sa herë që e dëgjoj rrë­fimin tënd, emo­ciono­hem, por në anën tjetër edhe kreno­hem që në mesin e fëmi­jëve, në mesin e anë­tarëve të grupit ‘’Hëna’’ kemi këso luftë­tarë për të drej­ta e që nuk dorë­zo­hen për­bal­lë asgjë­je.  Hajde edhe një duar­trokit­je për Elizën! Pra unë jam  Eldin Gashi, avokues për të drej­tat e fëmi­jëve  në kuadër të Grupit Hëna, pjesë e së […]

Fjalimi inspirues i Eliza Deliu

Unë jam Eliza Deliu, jetoj në komunën e Mitro­vicës  dhe jam bërë pjesë e grupit Hëna që 5 vjet. Kur shoh mbled­hi të tilla sikurse sot, them vet me vete, sa mirë duke­mi të gjithë bashkë, të barabartë e pjesë­mar­rës në ambi­ente kudo e kur­do që ka fëmi­jë. Por ja që, kësh­tu nuk ndodh gjith­monë. Sido­mos nëpër shkol­la, aty ku pje­sa dër­rmuese e fëmi­jëve me aftësi […]

Mbi 100 fëmijë pjesë e takimeve avokuese në 7 komuna të Kosovës

Duke prekur disa nga komu­nat më të mëd­ha, për të shtrirë disku­time thel­bë­sore që kanë të bëjnë me fëmi­jët me aftësi të kufizuara, të drej­tat e tyre e sfi­dat me të cilat për­ballen në përdit­shmëri, real­izuam cik­lin e dytë të takimeve me anë­tarë të grupit avokues ‘’Hëna’’ , kësh­tu bashkër­isht për të iden­ti­fikuar penge­sat më të mëd­ha, diskrim­imin, mungesën e qas­jes e bul­liz­imin, dhe për […]

Rikthehen aktivitetet me grupin ”Hëna”

Jemi të lum­tur që nisur nga ky muaj, kemi rik­thy­er aktivitetet me grupin avokues të Fëmi­jëve me Aftësi të Kufizuara ‘’Hëna’’, i cili funk­sionon në kuadër të HANDIKOS. Gjatë javës së kalu­ar kemi real­izuar takimet e para me fëmi­jët anë­tarë të regjion­it të Prisht­inës, Dren­a­sit dhe Pejës, për të vazh­d­uar tut­je edhe në komu­na tjera tar­get, kësh­tu për t’i infor­muar rreth aktiviteteve […]

‘’Ngom mu!’’ – Fëmijët me aftësi të kufizuara kërkojnë pjesëmarrje më të madhe dhe të dëgjohet zëri i tyre

HANDIKOS sot ka lan­suar kam­pan­jën “Ngom mu!”, në kuadër të Ditës Ndërkom­bëtare të të Drej­tave të Njeri­ut, përmes së cilës fëmi­jët me aftësi të kufizuara pro­movo­jnë avancimin e tyre, pjesë­mar­rjen dhe inter­venimet që janë real­izuar falë ini­cia­ti­vave dhe ngrit­jes së zërit të tyre. Kam­pan­ja ka për qël­lim ngrit­jen e vetëdi­jes së insti­tu­cion­eve dhe shoqërisë rreth llog­a­rid­hënies sociale dhe pjesë­mar­rjes së fëmi­jëve. Eldin Gashi, […]

Për 20 Nëntor, fëmijët me aftësi të kufizuara kërkojnë respektimin e të drejtës për qasje

Lëviz­ja pa penge­sa, një e drejtë ele­mentare që po kërko­het edhe përmes kam­pan­jës ‘’Respek­toni të drejtën e per­son­ave me aftësi të kufizuara për qas­je, ju e keni oblig­im!’’ Me rastin e 20 Nën­torit – Ditës Ndërkom­bëtare të të Drej­tave të Fëmi­jëve, HANDIKOS në bashkëpunim me për­faqë­sues të grupit avokues ‘’Hëna’’, ROR dhe Asam­blesë Komu­nale të Fëmi­jëve sot kanë lan­suar videon ndërgjegjë­suese përmes së cilës […]

‘’Pa asistent unë jam jashtë shkollës!’’- Fëmijët me aftësi të kufizuara me kampanjë tregojnë sfidat në ndjekje të mësimit

Sot është lan­suar kam­pan­ja ‘Pa asis­tent unë jam jashtë shkol­lës’, e imple­men­tu­ar prej grupit avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’ dhe e mbështe­tur nga Save the Chil­dren në Kosovë, e cila për qël­lim ka ndërgjegjësimin por edhe lobimin ndaj insi­tu­cion­eve që secili nxënës me aftësi të kufizuar duhet të ketë mbështet­jen e asis­ten­tit në shkol­lë. Sit­u­a­ta me pan­dem­inë e ka rën­d­uar edhe më […]

Tri histori në kohë pandemie dhe një mesazh

Argë­tim me macen e tij të hirtë, aktivitete e lojëra të ndryshme me motrën më të vogël, bashkë-bised­im me shokët e shoqet e klasës në dis­tancë, por pa lënë anash as mësimin online si nxënës i klasës së katërt, është mënyra se si Ron Sejdiu nga Fushë-Koso­­va po i kalonte ditët e pan­demisë në shtëpinë e tij. Peri­ud­hën e karan­ti­nim­it, jo me lehtësi por me aktivitete të shum­ta i kaluan […]

Kush është grupi i fëmijëve ‘Hëna’ dhe cili është misioni i tij?

Grupi Avokues i Fëmi­jëve me Aftësi të Kufizuara “Hëna” është grup jo for­mal i themelu­ar nga HANDIKOS që nga viti 2017, me mision “Garan­timin e të drej­tave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara”. Ëndr­ra e grupit Hëna është “Një botë ku të gjithë fëmi­jët janë të lumu­tur”,  pran­daj thirr­ja e vazh­dueshme e tyre është që të mon­i­toro­het zba­ti­mi i të drej­tave të fëmi­jëve dhe përf­shir­ja e tyre në çështjet […]