Revista “Hëna”

Revista ‘’HËNA’’ është kri­juar me qël­lim të avokim­it për të drej­tat e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë, përmes së cilës pro­movo­hen aktivitetet që fëmi­jët real­i­zo­jnë në kuadër të HANDIKOS. Revista përditë­so­het dhe pub­liko­het në çdo tre muaj, për të intere­suar­it. Shkarko Revisten