Publikime 

Raporti i kalendarit të aktiviteteve 2022

Në përkush­timin e sajë për të përkrahur Per­son­at me Aftësi të Kufizuara në Kosovë, në Dhje­tor të vitit 2021, Qev­e­ria e Kosovës ka shpal­lur vitin 2022 si vit të per­son­ave me Aftësi të Kufizuara.