Strategjia

dhënë ide­të e tyre për planin strategjik duke ushqy­er me infor­ma­ta anal­izën e brend­shme dhe të jashtme kon­tek­stuale dhe duke dhënë komente në draftin e strategjisë. Si hap të parë në zhvil­lim­in e këtij plani strategjik Hand­iKos angazhoi një kon­sulent për të udhëhe­qur pro­cesin dhe për të për­pilu­ar këtë plan. Pro­ce­si pra­pa plan­it mund të përm­blid­het nëpër­m­jet aktiviteteve krye­sore në vijim: SHKARKO KETU • Taki­mi fillestar me […]