Stafi HandiKos

Afrim Maliqi
Drej­tor
Shqip­dona Hashani
Menax­here e Financave
Duk­agjin Kel­men­di
Menax­her Projekti
Ilir Gashi
Menax­her i Logjistikës
Gre­sa Stublla
Koor­di­na­tore Projekti
Alberi­ta Hylaj
Menax­here Projekti
Fis­nik Galani
Këshill­tar Ligjor
Kaltë­ri­na Misi­ni
Zyrtare për Komunikim
Egzona Rukol­li
Zyrtare për Financa
Joni­da Sha­la
Asis­tente Projekti
Rrustem Gashi
Zyr­tar Projekti
Vlo­ran­da Ali­ja — Nikaj
Ofruese e shër­bim­it psikologjik
Meli­ta Sha­bani
Ofruese e shër­bim­it psiko-social
Vjoll­ca Asllani
Ofruese e shër­bim­it fizio-terapeutik
Fitim Sadiku
Ofrues i shër­bim­it fizio-terapeutik
Afer­di­ta Gashi
Punë­tore sociale
Arbon Fetahu
Asis­tent i Logjistikës
Armend Sha­la
Voz­itës
Agim Berisha
Voz­itës