KONTAKTET E HANDIKOS

Kontakti

 • HANDIKOS, Qen­dra e Resur­se­ve për Per­son­at me Aftësi të Kufizuara Adresa: Vet­ernik, Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Prisht­inë 10000, Kosovë 
 • +383 49 377 655 
 • handikos@handi-kos.org

Shënoni të dhënat

  • Drej­to­ria Qendrore 
  • Afrim Maliqi 
  • +383 45 499 677 
  • afrim.maliqi@handi-kos.org
  • Depar­ta­men­ti Ligjor dhe i Administratës 
  • Fis­nik Galani 
  • +383 49 970 587 
  • fisnik.galani@handi-kos.org
  • Depar­ta­men­ti Financiar 
  • Shqip­dona Hashani 
  • +383 49 970 586 
  • shqipdona.hashani@handi-kos.org
  • Dep. i Pajis­jeve Ndih­mëse dhe Logjistikës 
  • Ilir Gashi 
  • +383 49 377 655 
  • ilir.gashi@handi-kos.org
  • Zyra për Komunikim 
  • Kaltë­ri­na Misini 
  • +383 49 970–588
  • kalterina.misini@handi-kos.org
  • HANDIKOS — Prishtinë 
  • Faruk Kukaj 
  • +383 48 233 339 
  • HANDIKOS — Mitrovicë 
  • Myrvete Hasani 
  • +383 49 849 798 
  • HANDIKOS — Podujevë 
  • Idriz Hoxha 
  • +383 44 319 807 
  • HANDIKOS — Suharekë 
  • Suzana Gashi 
  • HANDIKOS — Drenas 
  • Behx­het Binaku 
  • +383 44 170 860 
  • HANDIKOS — Gjakovë 
  • Brilan­ta Ballata 
  • +383 44 424 266 
  • HANDIKOS — Vushtrri 
  • Isak Hyseni 
  • +383 44 196 694 
  • HANDIKOS — Malishevë 
  • Feride Hoxha 
  • +383 29 269 243 
  • HANDIKOS — Gjilan 
  • Fat­mir Shurdhani 
  • +383 44 191 319 
  • HANDIKOS — Kaçanik 
  • Elmi­hane Krasniqi 
  • +383 44 235 717 
  • HANDIKOS — Pejë 
  • Egzon Qorkadiu 
  • +383 44 252 237 
  • HANDIKOS — Prizren 
  • Meri­ta Shala 
  • +383 44 584 183 
  • HANDIKOS — Ferizaj 
  • Xhemile Murseli 
  • +383 44 166 399 
  • HANDIKOS — Shtime 
  • Tafe Fazliu 
  • +383 44 326 336 
  • HANDIKOS — Lipjan 
  • Afrim Mena 
  • +383 44 638 269 
  • HANDIKOS — Obiliq 
  • Elje­sah Tërbunja 
  • +383 44 266 662 
  • HANDIKOS — Viti 
  • Emine Drainca 
  • +383 44 578 439 
  • HANDIKOS — Kamenicë 
  • She­j­naze Fazliu 
  • +383 49 385 813 
  • HANDIKOS — Ranilluk 
  • Boban Djuric 
  • +383 49 749 514 
  • HANDIKOS — Skenderaj 
  • Men­tor Mehmeti 
  • +383 44 148 393 
  • HANDIKOS — Istog 
  • Lumdi­ta Idrizaj 
  • +383 44 252 400