Të dhënat e llogarisë

Account Hold­er: HANDIKOS

Address: Rr.Nekibe Kel­meni, Vet­er­rnik, 10000 Prisht­inë, Kosove

IBAN: XK051110066318000116

Account Num­ber: 1110066318000116

Bank Name: Proc­Cred­it Bank Koso­vo, J.S.C

Swift(BIC) CODE: MBKOXKPRXXX

Bank Address: Bule­vard Moth­er Tereza No.16, Prishti­na, Kosova