Amari — 10 vjeçari që rehabilitoi katër tinguj për pak muaj nga shërbimi logopedik

‘’Për me vazh­du shër­bimet sociale çdo­herë, unë kisha me qenë prin­di më i lum­tur në botë’’. Kësh­tu thotë Meri­ta Kel­men­di, nëna e Amar­it, i cili tash e gati gjashtë muaj merr shër­bimin logo­pe­dik në HANDIKOS dhe përmes së cilit ka arrit­ur të reha­bil­i­to­jë artikulim­in e pastër të katër tin­gu­jve në të folur. Ndër­sa, Amari shpre­het entuzi­astë për këtë mbështet­je, duke thënë se ”me dëshirë vi çdo­herë”. Merita […]

Përshtypjet e Faikut, si përfitues i shërbimit të fizioterapisë që po ofrojmë në terren

‘’Prej ditë së parë që ia kam nisë me mar­rë këtë shër­bim, ia ka nisë me m’u çliru dora. S’mund ta ngrit­ja lart as për m’e ndezë dritën’’. Kësh­tu thotë Faik Berisha, 69-vjeçar i cili jeton me para­plegji tash e 31-vjet. E duke u për­bal­lur me sfi­da të përdit­shme edhe në qas­je infra­struk­tur­ore, pasi banon në një ndërtesë kolek­tive pa ashen­sor në Prisht­inë dhe […]

Si po ndikon shërbimi fizoterapeutik për Alvinin nga Kaçaniku – Përshtypjet e prindit të tij

Është pjesë e shër­bimeve sociale tash e një kohë në qen­drën e HANDIKOS Fer­izaj, e mua­jve të fun­dit pjesë e shër­bim­it të rreg­ullt fizioter­apeu­tik, për çka tash­më vëre­het një pro­gres tek 11-vjeçari, Alvin Iseni nga Kaçaniku i vjetër, i cili jeton me Par­al­izë Cere­brale. Nëna e tij, Afërdi­ta e cila kujde­set që fëmi­ja i saj të ndjekë me për­pikëmëri sean­cat, ka shpre­hur për­shtyp­jet e saj, duke thënë se tash­më i vëren disa […]

Ajra, si përfituese e shërbimeve sociale në HANDIKOS

‘Vajza ime po për­fi­ton shumë prej shër­bimeve të ofru­ara nga HANDIKOS, përmes të cilave po i mundë­so­het një social­iz­im më i madh dhe po shi­hen efek­tet poz­i­tive tek ajo. Nga kjo po për­fi­toj edhe unë si prind’.  Këto janë fjalët e Aidës, nënës së vogëlush­es Ajra nga Fushë Koso­va, e cila tash e 1 muaj është për­fituese e shër­bimeve psiko-sociale, fizioter­apeu­tike dhe psikologjike, të cilat i ofro­jmë me […]

Fletënotimi komunitar nxiti përmirësimin e qasjes në QKMF Gjakovë

Insi­tu­cionet pri­mare për mar­rjen e shër­bimeve mjekë­sore, siç janë spi­talet apo qen­drat e mjekë­sisë famil­jare në Kosovë vazh­do­jnë të për­ballen me sfi­da në ofrim­in e qas­jes infra­struk­ture dhe me stan­darde për per­son­at me aftësi të kufizuara. Njëjtë ishte deri në vitin e kalu­ar edhe në Qen­drën Krye­sore të Mjekë­sisë Famil­jare në Gjakovë, ku bar­ri­erë krye­sore rezul­tonte munge­sa e ashen­sorit për lëviz­je poshtë-lartë. Mirëpo falë procesit […]

Praktikat pozitive të një nëne në prindërimin e përditshëm

‘’Djali im i pëlqen patikat shumë. NIKE shumë i don. Kur ka ard­hë puna me shku dikund, ka thënë jo nuk du, po më shohin, po më kqyrin njerëz­it rrugës keq… Si rezul­tat unë ia kam dhënë një shem­bull.. I kam thënë, nëpër dyqane ka lloj lloj fir­mash të patikave, ADIDAS, PUMA, NIKE etj. por kur del një mod­el i ri të gjithë kthehen […]

”Unë sot jam shumë i lumtur. M’u ka ndërtuar pjerrina në shkollë”

‘’Unë sot jam shumë i lum­tur sepse m’u ka plotë­su një e drejtë ele­mentare. Më është ndër­tu­ar pjer­ri­na në shkol­lë’’… Këto janë fjalët e avokue­sit për të drej­tat e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara, Rijad Mehmetit i cili sot kaloi për herë të parë nëpër pjer­rinën e shkol­lës së mesme të lartë në Prisht­inë ‘’Gjin Gazul­li’’, aty ku tash­më ka nisur vijuesh­mërinë e klasës së 10-të. Rija­di më […]

Vajza e poezive, Blerina Murtezi

Poezia është pasioni i saj! Të shkru­ar­it për jetën, natyrën, shoqërinë dhe gjithëç­ka që e rrethon është gjë­ja që e bën me aq shumë dashuri dhe përkush­tim Ble­ri­na. Përkundër aftë­sisë së kufizuar, ajo nuk po i ndal asnjëherë ëndr­rat dhe po ndikon tek shumë njerëz me poez­itë të cilat i ka tash­më të botu­ara në dy libra. Vajzë e dashur, e shoqërueshme, e fortë dhe plot jetë. Kësh­tu përshkruhet […]

Njihuni me Hajredin Krasniqin — Njeriun që kurrë nuk u dorëzua për të arritur qëllimet e tij

‘’Çelësi i suk­sesit është mos me u mshel e me u demor­al­izu, por me u mundu me e tregu veten të barabartë me të gjithë’’. Kjo është fjalia që Hajredin Kras­niqi nga fshati Shushicë e Graçan­icës e për­dor shpesh, tek­sa tre­gon për peripetitë dhe të arrit­u­rat e tij jetë­sore, përkundër aftë­sisë së kufizuar që ka. Një njeri që kur­rë nuk u dorëzua. U ngrit për të luftu­ar për veten e tij. Kri­joi familje, […]

HANDIKOS u ndërton lift dhe pjerrinë dy grave me aftësi të kufizuara në shtëpitë e tyre

HANDIKOS, me ndih­mën e orga­ni­za­tës  amerikane Direct Con­nect USA, e udhëhe­qur nga Ste­vien Dodt, ka arrit­ur t’jua lehtë­so­jë lir­inë e lëviz­jes dy fem­rave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Në shtëpitë e tyre, në Prisht­inë dhe Podu­jevë janë ndër­tu­ar një lift dhe një pjer­rinë, në mënyrë që të kenë qas­je më të lehtë të lëviz­jes në ambi­entin ku e kalo­jnë më së shumti kohën. Lifti […]