Fletënotimi komunitar nxiti përmirësimin e qasjes në QKMF Gjakovë

Insi­tu­cionet pri­mare për mar­rjen e shër­bimeve mjekë­sore, siç janë spi­talet apo qen­drat e mjekë­sisë famil­jare në Kosovë vazh­do­jnë të për­ballen me sfi­da në ofrim­in e qas­jes infra­struk­ture dhe me stan­darde për per­son­at me aftësi të kufizuara. Njëjtë ishte deri në vitin e kalu­ar edhe në Qen­drën Krye­sore të Mjekë­sisë Famil­jare në Gjakovë, ku bar­ri­erë krye­sore rezul­tonte munge­sa e ashen­sorit për lëviz­je poshtë-lartë. Mirëpo falë procesit […]

Praktikat pozitive të një nëne në prindërimin e përditshëm

‘’Djali im i pëlqen patikat shumë. NIKE shumë i don. Kur ka ard­hë puna me shku dikund, ka thënë jo nuk du, po më shohin, po më kqyrin njerëz­it rrugës keq… Si rezul­tat unë ia kam dhënë një shem­bull.. I kam thënë, nëpër dyqane ka lloj lloj fir­mash të patikave, ADIDAS, PUMA, NIKE etj. por kur del një mod­el i ri të gjithë kthehen […]

”Unë sot jam shumë i lumtur. M’u ka ndërtuar pjerrina në shkollë”

‘’Unë sot jam shumë i lum­tur sepse m’u ka plotë­su një e drejtë ele­mentare. Më është ndër­tu­ar pjer­ri­na në shkol­lë’’… Këto janë fjalët e avokue­sit për të drej­tat e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara, Rijad Mehmetit i cili sot kaloi për herë të parë nëpër pjer­rinën e shkol­lës së mesme të lartë në Prisht­inë ‘’Gjin Gazul­li’’, aty ku tash­më ka nisur vijuesh­mërinë e klasës së 10-të. Rija­di më […]

Vajza e poezive, Blerina Murtezi

Poezia është pasioni i saj! Të shkru­ar­it për jetën, natyrën, shoqërinë dhe gjithëç­ka që e rrethon është gjë­ja që e bën me aq shumë dashuri dhe përkush­tim Ble­ri­na. Përkundër aftë­sisë së kufizuar, ajo nuk po i ndal asnjëherë ëndr­rat dhe po ndikon tek shumë njerëz me poez­itë të cilat i ka tash­më të botu­ara në dy libra. Vajzë e dashur, e shoqërueshme, e fortë dhe plot jetë. Kësh­tu përshkruhet […]

Njihuni me Hajredin Krasniqin — Njeriun që kurrë nuk u dorëzua për të arritur qëllimet e tij

‘’Çelësi i suk­sesit është mos me u mshel e me u demor­al­izu, por me u mundu me e tregu veten të barabartë me të gjithë’’. Kjo është fjalia që Hajredin Kras­niqi nga fshati Shushicë e Graçan­icës e për­dor shpesh, tek­sa tre­gon për peripetitë dhe të arrit­u­rat e tij jetë­sore, përkundër aftë­sisë së kufizuar që ka. Një njeri që kur­rë nuk u dorëzua. U ngrit për të luftu­ar për veten e tij. Kri­joi familje, […]

HANDIKOS u ndërton lift dhe pjerrinë dy grave me aftësi të kufizuara në shtëpitë e tyre

HANDIKOS, me ndih­mën e orga­ni­za­tës  amerikane Direct Con­nect USA, e udhëhe­qur nga Ste­vien Dodt, ka arrit­ur t’jua lehtë­so­jë lir­inë e lëviz­jes dy fem­rave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Në shtëpitë e tyre, në Prisht­inë dhe Podu­jevë janë ndër­tu­ar një lift dhe një pjer­rinë, në mënyrë që të kenë qas­je më të lehtë të lëviz­jes në ambi­entin ku e kalo­jnë më së shumti kohën. Lifti […]

Anëtarja e HANDIKOS’it, Festina Veselaj punësohet në MONEGO

Fes­ti­na Vese­laj, anëtare disa vjeçare e HANDIKOS’it nga tash do të jetë pjesë e stafit të MONEGO‑s, insti­tu­cionit finan­ciar jo-bankar të licen­cuar nga Ban­ka Qen­drore e Kosovës. Punësi­mi i Fes­tinës ka rezul­tu­ar pas një bashkëpuni­mi të mirë­filltë ndër­m­jet HAND­IKOS-it dhe MONEGO‑s. Fes­ti­na Vese­laj do të angazho­het tek sek­tori i thirrjeve në MONEGO. Ajo ka treguar se ndi­het shumë mirë me këtë punë që i është ofruar […]

Vullnet i hekurt: Ky është Trimor Idrizi me aftësi të kufizuara që s’i ndal ushtrimet në fitnes

Tri­morin nuk ka asgjë që e ndalë të mer­ret me sportin e tij të prefer­u­ar, fit­nesin. Që nga mosha një vjeçare, Tri­mor Idrizi është anë­tar i rreg­ullt i Qen­drës së HANDIKOS’it në Prisht­inë. Ai thua­jse për çdo mëng­jes vije në fit­nesin e Qen­drës së HANDIKOS’it për të bërë ushtrime fizike. Tri­mori, 26-vjeç,  ka një pasion shumë të madh për këtë sport, e të cilin e ushtron nga […]