Raport kërkimi

“Ku qëndron KOSOVA?”

Kon­ven­ta mbi të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuar (adap­tu­ar në vitin 2006 nga Kom­bet e Bashkuara), për­cak­ton detyrimet ligjore të shteteve nën­shkruese për të pro­movuar dhe për të mbro­j­tur të drej­tat e per­son­ave me aftësi të kufizuara. Që Kon­ven­ta të sjel­lë ndryshim në jetën e per­son­ave me aftësi të kufizuara dhe famil­jeve të tyre, kujdestarëve dhe komu­niteteve, shtetet nën­shkruese duhet ta zba­to­jnë atë. Kërkesë krye­sore në këtë drej­tim, siç për­cak­to­het në nenin 4, (Detyrimet e përgjithshme), është që shtetet nën­shkruese të har­mo­ni­zo­jnë legjis­la­cionin e tyre të brend­shëm me Konventën.