Historiku

Shoqa­ta e para­plegjikëve dhe par­al­izës së fëmi­jëve të Kosovës” është themelu­ar në vitin 1983, me iniciativën

Lexo më shumë

Strategjia

Me qël­lim të për­gatit­jes së këtij plani strategjik për 2018–2022, Hand­iKos ka kalu­ar kohë kual­i­ta­tive në ven­dos­jen e vizion­it strategjik…

Lexo më shumë

Statuti

Ky statut do të qev­eris shoqatën jofitim­rurëse Asso­ci­a­tion of Para­plegic and Chil­dren Paral­y­sis Per­sons of Koso­vo, e themelu­ar në…

Lexo më shumë

Themeluesi HANDIKOS

Themelue­si i parë Halit Fer­izi u lind me 27.07.1949 në fshatin Pasomë, komu­na e Vushtrisë dhe  ndër­roi jetë më 05.05.2009 në Prisht­inë.

Lexo më shumë
333 fëmi­jë me aftësi të kufizuara, përmes rreth 10,000+ sean­cave, për­fitues të shër­bimeve sociale në vitin e kaluar. 

Mbi 16.000 persona 

të antarë­suar në gjithë Kosovën 

Rreth 4000 fëmijë 

për­fitues të shërbimeve 

Mbi 7000 pajisje 

të ofru­ara ndihmëse 

Mbështetësit