Qendra e HANDIKOS rrezikon të mbyllet, kërkohet nga institucionet, në veçanti nga komuna e Prishtinës mbështetje për shërbime sociale, në të kundërtën prindërit paralajmërojnë  hapa tjerë

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS, sot bashkër­isht me HANDIKOS Prishti­na dhe Grupin Avokues të Prindërve të fëmi­jëve e të rrit­urve me aftësi të kufizuara në Prisht­inë, mba­jti një kon­fer­encë të jashtëza­kon­shme, për të adresuar shqetësimin rreth sit­u­atës me të cilën po pëm­byl­let ky fund­vit dhe ndër­pre­rjen e shër­bimeve në Qen­drën e Resur­se­ve, si paso­jë e mos mbështet­jes së institucioneve […]

Reduktimi i prodhimit të qeseve plastike dhe promovimi i çantave të ripërdorshme, të punuara nga personat me aftësi të kufizuara

Qeset plas­tike janë bërë pjesë e kudon­dod­hur e jetës sonë të përdit­shme, e ndiki­mi neg­a­tiv i tyre në mjedis është i pamo­hues hëm. Prod­hi­mi dhe për­dori­mi i qeseve plas­tike kon­tribuon në ndot­jen, dëm­timin e florës e faunës dhe var­fërim­in e burimeve naty­rore, kësh­tu duke shkak­tu­ar dëme afat­g­ja­ta dhe irre­versibile. Në Kosovë, ndërgjegjësi­mi për këtë çësht­je po rritet dhe përderisa po shqyr­to­het mundësia e ndalim­it të prod­him­it, impor­tit dhe shit­jes në […]

Homepage

Slide 2 Head­in­gLo­rem ipsum dolor sit amet con­secte­tur adip­isc­ing elit dolorClick HereS­lide 3 Head­in­gLo­rem ipsum dolor sit amet con­secte­tur adip­isc­ing elit dolorClick Here Pre­vi­ous slide Next slide

Një hap përpara drejt avancimit të të drejtave të njeriut, personave me aftësi të kufizuara në Kosovë!

Jemi të lum­tur që sot në bashkëpunim me Komi­sion­in Par­la­men­tar për të Drej­tat e Njeri­ut, Barazi Gji­nore, Per­sona të Pag­je­tur, Vik­ti­mat e Dhunës Sek­suale të Luftës dhe Peti­cione, orga­nizuam tryezën e disku­tim­it lid­hur me përf­shir­jen e Kon­ven­tës për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara në Kushte­tutën e Repub­likës së Kosovës, ku pjesë­mar­rës ishin për­faqë­sues insti­tu­cionesh, deputetë, për­faqë­sues të orga­ni­zatave të per­son­ave me aftësi të […]

Krerët institucionalë solidarizohen duke u ulur në karrocë për 1 Mars – Qasja, sfidë kryesore

Me moton ‘’Ne lëviz­im ndryshe, por jemi të barabartë!’, HANDIKOS sot shënoi 1 Marsin – Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, ku përmes viz­itave te krerët insti­tu­cionalë dhe ftesës ndaj tyre për t’u ulur e lëvizur me kar­rocë, u synua një sol­i­dariz­im sa më i madh me per­son­at me aftësi të kufizuara — për­dorues të kar­rocës, ngrit­je e vetëdi­jes insti­tu­cionale dhe shoqërore për kri­jim të […]

Handikos ofroi mbi 700 pajisje ndihmëse më 2022 – 74 fëmijë përfituan nga shërbimet sociale

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS përg­jatë vitit 2022 me përkush­tim ofroi shër­bimin e pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara dhe gjithë qyte­tarët e Kosovës në nevo­jë. Vetëm përg­jatë vitit që lamë pas, nga  Qen­dra e Resur­se­ve të HANDIKOS në Prisht­inë janë ofru­ar mbi 700 pajis­je të ndryshme që shër­be­jnë për lëviz­je të lirë, prej tyre 50 […]

HANDIKOS shpall konkurs për Asistent/e Administrativ/e i/e Projektit

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall thirrje për Asistent/e Administrativ/e i/e Pro­jek­tit në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes dhe shtrir­jes së pro­ce­seve kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el Lokal, Kom­bë­tar dhe Rajon­al — Koso­va Gjithëpërf­shirëse”, i cili mbështetet nga BE. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë aplikimet e tyre në formë […]

’Sot lëvizim bashkë!’ – Aktiviteti i HANDIKOS që uli në karrocë Konjufcën, Ramën, ambasadorë e të tjerë

‘’Sot lëviz­im bashkë’’, ishte moto­ja me të cilën HANDIKOS shënoi 1 Marsin –Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, me qël­lim të ndërgjegjësim­it rreth qas­jes dhe gjithëpërf­shir­jes sa më të mad­he të per­son­ave me aftësi të kufizuara në jetën pub­like. Patëm kënaqës­inë që pjesë të aktivitetit tonë të kemi për­faqë­sues insti­tu­cional, ambasadorë të huaj, pjesë­tarë të shoqërisë  civile, per­sona me aftësi të […]

HANDIKOS ofroi mbi 800 pajisje ndihmëse më 2021 — 500 persona, përfitues të karrocave

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS përg­jatë vitit 2021 me përkush­tim ofroi shër­bimin e pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara dhe gjithë qyte­tarët e Kosovës në nevo­jë. Vetëm përg­jatë vitit që lamë pas, nga depot e Qen­drës së Resur­se­ve të HANDIKOS në Prisht­inë janë ofru­ar mbi 800 pajis­je të ndryshme që shër­be­jnë për lëviz­je të lirë, mes […]

‘’Ngom mu!’’ – Fëmijët me aftësi të kufizuara kërkojnë pjesëmarrje më të madhe dhe të dëgjohet zëri i tyre

HANDIKOS sot ka lan­suar kam­pan­jën “Ngom mu!”, në kuadër të Ditës Ndërkom­bëtare të të Drej­tave të Njeri­ut, përmes së cilës fëmi­jët me aftësi të kufizuara pro­movo­jnë avancimin e tyre, pjesë­mar­rjen dhe inter­venimet që janë real­izuar falë ini­cia­ti­vave dhe ngrit­jes së zërit të tyre. Kam­pan­ja ka për qël­lim ngrit­jen e vetëdi­jes së insti­tu­cion­eve dhe shoqërisë rreth llog­a­rid­hënies sociale dhe pjesë­mar­rjes së fëmi­jëve. Eldin Gashi, […]