Homepage

Slide 2 Head­in­gLo­rem ipsum dolor sit amet con­secte­tur adip­isc­ing elit dolorClick HereS­lide 3 Head­in­gLo­rem ipsum dolor sit amet con­secte­tur adip­isc­ing elit dolorClick Here Pre­vi­ous slide Next slide

Një hap përpara drejt avancimit të të drejtave të njeriut, personave me aftësi të kufizuara në Kosovë!

Jemi të lum­tur që sot në bashkëpunim me Komi­sion­in Par­la­men­tar për të Drej­tat e Njeri­ut, Barazi Gji­nore, Per­sona të Pag­je­tur, Vik­ti­mat e Dhunës Sek­suale të Luftës dhe Peti­cione, orga­nizuam tryezën e disku­tim­it lid­hur me përf­shir­jen e Kon­ven­tës për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara në Kushte­tutën e Repub­likës së Kosovës, ku pjesë­mar­rës ishin për­faqë­sues insti­tu­cionesh, deputetë, për­faqë­sues të orga­ni­zatave të per­son­ave me aftësi të […]

Krerët institucionalë solidarizohen duke u ulur në karrocë për 1 Mars – Qasja, sfidë kryesore

Me moton ‘’Ne lëviz­im ndryshe, por jemi të barabartë!’, HANDIKOS sot shënoi 1 Marsin – Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, ku përmes viz­itave te krerët insti­tu­cionalë dhe ftesës ndaj tyre për t’u ulur e lëvizur me kar­rocë, u synua një sol­i­dariz­im sa më i madh me per­son­at me aftësi të kufizuara — për­dorues të kar­rocës, ngrit­je e vetëdi­jes insti­tu­cionale dhe shoqërore për kri­jim të […]

Handikos ofroi mbi 700 pajisje ndihmëse më 2022 – 74 fëmijë përfituan nga shërbimet sociale

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS përg­jatë vitit 2022 me përkush­tim ofroi shër­bimin e pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara dhe gjithë qyte­tarët e Kosovës në nevo­jë. Vetëm përg­jatë vitit që lamë pas, nga  Qen­dra e Resur­se­ve të HANDIKOS në Prisht­inë janë ofru­ar mbi 700 pajis­je të ndryshme që shër­be­jnë për lëviz­je të lirë, prej tyre 50 […]

HANDIKOS shpall konkurs për Asistent/e Administrativ/e i/e Projektit

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall thirrje për Asistent/e Administrativ/e i/e Pro­jek­tit në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes dhe shtrir­jes së pro­ce­seve kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el Lokal, Kom­bë­tar dhe Rajon­al — Koso­va Gjithëpërf­shirëse”, i cili mbështetet nga BE. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë aplikimet e tyre në formë […]

’Sot lëvizim bashkë!’ – Aktiviteti i HANDIKOS që uli në karrocë Konjufcën, Ramën, ambasadorë e të tjerë

‘’Sot lëviz­im bashkë’’, ishte moto­ja me të cilën HANDIKOS shënoi 1 Marsin –Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, me qël­lim të ndërgjegjësim­it rreth qas­jes dhe gjithëpërf­shir­jes sa më të mad­he të per­son­ave me aftësi të kufizuara në jetën pub­like. Patëm kënaqës­inë që pjesë të aktivitetit tonë të kemi për­faqë­sues insti­tu­cional, ambasadorë të huaj, pjesë­tarë të shoqërisë  civile, per­sona me aftësi të […]

HANDIKOS ofroi mbi 800 pajisje ndihmëse më 2021 — 500 persona, përfitues të karrocave

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS përg­jatë vitit 2021 me përkush­tim ofroi shër­bimin e pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara dhe gjithë qyte­tarët e Kosovës në nevo­jë. Vetëm përg­jatë vitit që lamë pas, nga depot e Qen­drës së Resur­se­ve të HANDIKOS në Prisht­inë janë ofru­ar mbi 800 pajis­je të ndryshme që shër­be­jnë për lëviz­je të lirë, mes […]

‘’Ngom mu!’’ – Fëmijët me aftësi të kufizuara kërkojnë pjesëmarrje më të madhe dhe të dëgjohet zëri i tyre

HANDIKOS sot ka lan­suar kam­pan­jën “Ngom mu!”, në kuadër të Ditës Ndërkom­bëtare të të Drej­tave të Njeri­ut, përmes së cilës fëmi­jët me aftësi të kufizuara pro­movo­jnë avancimin e tyre, pjesë­mar­rjen dhe inter­venimet që janë real­izuar falë ini­cia­ti­vave dhe ngrit­jes së zërit të tyre. Kam­pan­ja ka për qël­lim ngrit­jen e vetëdi­jes së insti­tu­cion­eve dhe shoqërisë rreth llog­a­rid­hënies sociale dhe pjesë­mar­rjes së fëmi­jëve. Eldin Gashi, […]

Shpallja e vitit 2022 – Vit i Personave me Aftësi të Kufizuara në Kosovë

Zyra për Qev­eris­je të Mirë — Zyra e Kryem­i­nistrit, në bashkëpunim me pro­jek­tin “Koso­va Gjithëpërf­shirëse”, i mbështe­tur nga BE dhe zbat­u­ar nga HANDIKOS, Shoqa­ta Koso­vare e të Shur­d­hërve, Shoqa­ta e të Ver­bërve të Kosovës, Foru­mi i Aftë­sisë së Kufizuar, “Thresh­old” dhe “Dis­abil­i­ty Part­ner­ship Fin­land”, sot kanë real­izuar kon­fer­encën lan­suese të shpall­jes së vitit 2022 – Vit i Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara në Kosovë. Sot më […]

Së shpejti raundi i dytë i Disiplinës Pozitive në Prindërimin e Përditshëm në Prishtinë dhe Mitrovicë

Në dhje­tor do të fil­lo­jë raun­di i dytë tred­i­tor i tra­jn­imeve për Disi­plinën Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm për vitin 2021 në komunën e  Prisht­inës dhe të Mitro­vicës.  Ky pro­gram është i bazuar në zhvil­lim­in e shën­det­shëm të fëmi­jëve, prindërim efek­tiv dhe në parimet e të drej­tave të fëmi­jëve, duke synuar të ofro­jë prak­tikat më të mira të prindërim­it të përdit­shëm. Pro­gra­mi është diza­jnuar nga Universiteti […]