Homepage

Slide 2 Head­in­gLo­rem ipsum dolor sit amet con­secte­tur adip­isc­ing elit dolorClick HereS­lide 3 Head­in­gLo­rem ipsum dolor sit amet con­secte­tur adip­isc­ing elit dolorClick Here Pre­vi­ous slide Next slide

Reports EU

Lorem ipsum, or lip­sum as it is some­times known, is dum­my text used in lay­ing out print, graph­ic or web designs. The pas­sage is attrib­uted to an unknown …

”Unë sot jam shumë i lumtur. M’u ka ndërtuar pjerrina në shkollë”

‘’Unë sot jam shumë i lum­tur sepse m’u ka plotë­su një e drejtë ele­mentare. Më është ndër­tu­ar pjer­ri­na në shkol­lë’’… Këto janë fjalët e avokue­sit për të drej­tat e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara, Rijad Mehmetit i cili sot kaloi për herë të parë nëpër pjer­rinën e shkol­lës së mesme të lartë në Prisht­inë ‘’Gjin Gazul­li’’, aty ku tash­më ka nisur vijuesh­mërinë e klasës së 10-të. Rija­di më […]

Halit Ferizi

Halit Fer­izi Halit Fer­izi u lind me 27.07.1949 në fshatin Pasomë, komu­na e Vushtr­risë dhe ndër­roi jetë më 05.05.2009 në Prisht­inë. Duke qenë vetë per­son me aftësi të kufizuar dhe duke e parë gjend­jen e rëndë të per­son­ave me aftësi të kufizuara, si dhe nevo­jën për fuqiz­imin e këtyre per­son­ave në Kosovë, Fer­izi, bashkë me disa qyte­tarë të tjerë, e themeloi Shoqatën e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së […]

Një listë e aktiviteteve që prindërit mund t’i bëjnë bashkë me fëmijët e tyre në shtëpi

Pan­demia COVID-19 që nga fil­limvi­ti ka detyru­ar shu­micën e fëmi­jëve dhe prindërve në të gjithë botën të qën­dro­jnë të izolu­ar nëpër shtëpitë e tyre, duke respek­tu­ar masat mbro­jtëse dhe për të mba­j­tur veten dhe fami­jarët të sig­urt. Megjithatë, e mira qën­dron tek fak­ti që prindërit do të kenë mundësi më të mëd­ha që gjatë kësaj peri­ud­he të qën­dro­jnë më pranë fëmi­jëve të tyre […]

Rekomandime se si të qëndrojmë aktivë përgjatë karantinës

1. Mbani një ditar të për­vo­jave që po kaloni tani- Duke qenë se është një peri­ud­hë ndryshe nga e gjithë jeta ynë, ndosh­ta dikur mund të dëshi­ro­jmë të riku­j­to­jmë se si jemi ndjerë dhe si kemi reaguar ndaj sit­u­atës. 2. Gjeni mënyra të shën­det­shme e pro­duk­tive për të larguar stresin- Lex­oni libra, shikoni fil­ma, apo dëgjoni muzikë. Sig­uro­hu­ni të fikni lajmet për pak kohë […]

HANDIKOS rishpallë konkurs për zyrtar projekti

HANDIKOS rish­pal­lë konkurs për poz­itën e zyr­tar­it të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për të drej­tat e fëmi­jëve”, sipas Mar­rëvesh­jes së Grantit Nr. 2019/414–172. Afati i fun­dit për aplikim është data 10 mars 2020. Të intere­suar­it duhet të apliko­jnë në mënyrë elek­tron­ike, duke dër­guar CV-në, një letër motivuese dhe doku­mente të tjera  refer­uese, në email adresën handikos@handi-kos.org Më poshtë mund t’i gjeni  ter­mat e referencës […]

HANDIKOS shpallë konkurs për zyrtar projekti

HANDIKOS shpal­lë konkurs për poz­itën e zyr­tar­it të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për të drej­tat e fëmi­jëve”, sipas Mar­rëvesh­jes së Grantit Nr. 2019/414–172. Afati i fun­dit për aplikim është data 23 shkurt 2020. Të intere­suar­it duhet të apliko­jnë në mënyrë elek­tron­ike, duke dër­guar CV-në, një letër motivuese dhe doku­mente të tjera  refer­uese, në email adresën handikos@handi-kos.org Më poshtë mund t’i gjeni  termat […]