Shërbimet e RBB për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara janë të fuqizuara dhe të qëndrueshme

Emri i pro­jek­tit: Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë të fuqizuara dhe të qën­drueshme Objek­ti­vat: ‑Për­mirësi­mi i jetesës së fëmi­jëve përmes pajis­jeve të për­sh­tat­shme  ndih­mëse — Paran­dal­i­mi i defor­miteteve që vijnë si paso­jë e aftë­sisë së kufizuar — Mbështet­ja e fëmi­jëve për një jetesë të pavarur, përmes pajis­jeve adeku­ate të për­sh­tatu­ra ‑Arrit­ja e 345 shërbimeve […]

Arsimi i lartë gjithëpërfshirës në Ballkanin Perëndimor

Emri i pro­jek­tit: Arsi­mi i lartë gjithëpërf­shirës në Bal­lka­nin Perëndi­mor — IDEA Kohëzg­jat­ja: 15 Janar 2021- 31 Dhje­tor 2023 Loka­cioni: Prisht­inë Qël­li­mi Qël­li­mi i përgjithshëm i pro­jek­tit është për­mirësi­mi i qas­jes, kri­ji­mi i kushteve të të mësuar­it të arsim­it gjithëpërf­shirës dhe zhvil­li­mi mundësi punësi­mi për stu­den­tët me aftësi të kufizuara dhe stu­den­tët me vështirësi në të mësuar në Bal­lka­nin Perëndi­mor. Kjo përmes ngrit­jes së kapaciteteve të Një­sive të […]

Ngritja e mirëqenies sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre në Komunën e Prishtinës

Emri i pro­jek­tit: Ngrit­ja e mirëqe­nies sociale të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe famil­jarëve të tyre në Komunën e Prisht­inës Kohëzg­jat­ja: Tetor 2019 – Shkurt 2020 Loka­cioni: Komu­na e Prisht­inës Objek­ti­vat: Të për­mirë­so­jë sit­u­atë ne fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në vend përmes ofrim­it të shër­bimeve reha­bil­ituese me cilësi të lartë; të fuqi­zoj prindërit e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në mbështet­je të fëmijëve […]

Ruajtja dhe përmirësimi i shëndetit të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre në regjionin e Prishtinës

Emri i pro­jek­tit: Rua­jt­ja dhe për­mirësi­mi i shën­de­tit të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe famil­jeve të tyre në regjion­in e Prisht­inës Kohëzg­jat­ja: Qer­shor – Nën­tor 2019 Loka­cioni: Regjioni i Prisht­inës Objek­ti­vat: Të për­mirë­so­jë sit­u­atë ne fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në vend përmes ofrim­it të shër­bimeve reha­bil­ituese me cilësi të lartë; të fuqi­zoj prindërit e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në mbështet­je të fëmi­jëve të […]

Ofrimi i shërbimeve cilësore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara në regjionin e Prishtinës

Emri i pro­jek­tit: Ofri­mi i shër­bimeve cilë­sore për fëmi­jë dhe të rrit­ur me aftësi të kufizuara në regjion­in e Prisht­inës Kohëzg­jat­ja: Mars – Dhje­tor 2019 Loka­cioni: Regjioni i Prisht­inës Objek­ti­vat: Të për­mirë­so­jë pjesë­mar­rjen aktive në jetën sociale të per­son­ave me aftësi të kufizuara; të për­mirë­soj mirëqe­nien sociale të per­son­ave me aftësi të kufizuara në vend; të avan­coj sit­u­atën e per­son­ave me aftësi të kufizuara (të rriturve […]

Përmirësimi i gjendjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë

Emri i pro­jek­tit: Enhac­ment of sit­u­a­tion of chil­dren with dis­abil­i­ties in Koso­vo — Për­mirësi­mi i gjend­jes së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë Kohëzg­jat­ja: 2019 — 2020 Loka­cioni: Koso­vo wide Objek­ti­vat: To con­tribute on inclu­sion of the, the new bio-psy­­cho-social com­po­nents on CWD on Law on Inclu­sion and oth­er amend­ed pri­ma­ry and sec­ondary leg­is­la­tion and admin­is­tra­tive instruc­tions that are relat­ed to chil­dren boys […]

Promovimi i parandalimit të dhunës në të gjitha mjediset për fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë

Emri i pro­jek­tit: Pro­mot­ing vio­lence pre­ven­tion on all set­tings for chil­dren with dis­abil­i­ties in Koso­vo — Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et për fëmi­jët me aftësi të kufizuara në Kosovë Kohëzg­jat­ja: 2017 — 2021 Loka­cioni: Prisht­inë; Gjakovë; Fer­izaj; Mitro­vicë; Objek­ti­vat: To con­tribute in cre­at­ing a safer and more inclu­sive envi­ron­ment for CËD in Koso­vo. Improv­ing the qual­i­ty of inclu­sive child protection […]

Promoting inclusiveness and outreach of the consultative processes for governance and public administration reforms in the disability sector at Local, National and Regional Level

Ref­er­ence of the call for pro­pos­als: EuropeAid/159883/DD/ACT/XK Lot num­ber you are apply­ing to: Lot n­º 3 Rule of Law and fight against cor­rup­tion; Rec­on­cil­i­a­tion and pro­mo­tion of cul­tur­al diver­si­ty; Gov­er­nance and pub­lic admin­is­tra­tion reforms; Social econ­o­my / social enter­pris­es. Title of the action  Pro­mot­ing inclu­sive­ness and out­reach of the con­sul­ta­tive process­es for gov­er­nance and pub­lic admin­is­tra­tion reforms in the dis­abil­i­ty sec­tor at […]

Avancimi i Situatës së Përfshirjes së Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara në Edukimin para fillor dhe atë fillor, si dhe ofrimi i Shërbimeve Edukuese dhe Rehabilituese në Qendrat e RBB në “HANDIKOS”

Kohëzg­jat­ja: 1 Shta­tor 2011 – 30 Shta­tor 2014 Loka­cioni: Në 8Qendrat e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi “Hand­iKOS  ne  Qytetet: (Prishtinë,Gjilan,Ferizaj,Prizren,Pejë, Gjakovë dhe Mitrovicë(jug dhe veri) Objek­ti­vat e Pro­jek­tit : a).Analiza dhe shkaqet e mospërf­shir­jes se FAK ne insti­tu­cionet parashkol­lore dhe shkol­la fil­lore b).Ofrimi i shër­bimeve  eduka­tive e arsi­more nga QRBB rreth sig­urim­it te arsim­it for­mal ne famil­je dhe në     Qen­drat e RBB,si dhe insti­tu­cione para fil­lore dhe fillore,për ata […]