Emri i projektit:

Arsi­mi i lartë gjithëpërf­shirës në Bal­lka­nin Perëndi­mor — IDEA

Kohëzg­jat­ja:

15 Janar 2021- 31 Dhje­tor 2023

Loka­cioni:

Prisht­inë

Qël­li­mi

Qël­li­mi i përgjithshëm i pro­jek­tit është për­mirësi­mi i qas­jes, kri­ji­mi i kushteve të të mësuar­it të arsim­it gjithëpërf­shirës dhe zhvil­li­mi mundësi punësi­mi për stu­den­tët me aftësi të kufizuara dhe stu­den­tët me vështirësi në të mësuar në Bal­lka­nin Perëndi­mor. Kjo përmes ngrit­jes së kapaciteteve të Një­sive të Shër­bim­it Stu­den­tor, fakul­tetit, admin­is­tratës, stu­den­tëve dhe organ­eve drejtuese të arsim­it të lartë-bashkëpunues të vendeve part­nere dhe min­istritë e tyre përkatëse të Arsim­it, duke i zhvil­lu­ar në mënyrë mod­erne prak­tikat e përf­shir­jes, teknologjitë ndih­mëse dhe rrjetëz­imin, të cilat gjithash­tu do të për­fi­to­jnë nga gru­pet e pa favorizuara në nivelet më të ulë­ta arsi­more (arsi­mi fil­lor dhe i mesëm).

Dona­tori:

Eras­mus+

Më shumë: IDEA

0 Comments

Postime të ngjashme