HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për angazhimin e një eksperti/e për zhvil­lim­in e poli­tikës për Anti-Kor­rup­sion për HANDIKOS.

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në e‑mail adresën: handikos@handi-kos.org cc: nora.simitciu@handi-kos.org.

Ju lute­mi, shkru­ani në sub­jekt Apliki­mi për: Ekspert për zhvil­lim­in e “Poli­tikës Anti-Korrupsion”.

Afati i fun­dit për dorëz­imin e aplika­cionit është 09/06/2024, ora 17:00.

Ter­mat e referencës

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme