HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për Hartimin e Planit të veprimit për Avokim për grupin ”Hëna”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për një ekspert/e lehtësues/e për Har­timin e Plan­it të veprim­it për Avokim dhe ngrit­je të vetëdi­jes për grupin e fëmi­jëve ‘’Hëna’’. Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 05 Tetor 2023, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: gresa.stublla@handi-kos.org me sub­jekt ‘’Har­ti­mi i Planit […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për Hartimin e Planit të veprimit për Avokim për grupin ”Hëna”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS sh­pal­lë thirrjen për një ekspert/e lehtësues/e për Har­timin e Plan­it të veprim­it për Avokim dhe ngrit­je të vetëdi­jes për grupin e fëmi­jëve ‘’Hëna’’. Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 24 Shta­tor 2023, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: gresa.stublla@handi-kos.org me sub­jekt ‘’Har­ti­mi i Planit […]

HANDIKOS shpall konkurs për fizio-terapeut/e

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një fizio-ter­apeut/e. Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit ‘’Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë Fuqizuar dhe të Qën­drueshme”, i cili mbështetet nga UNICEF në part­ner­itet me USAID. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë aplikimet e tyre në emailin handikos@handi-kos.org, deri më […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin “Avokimi për të drejtat e Fëmijëve”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin “Avoki­mi për të drej­tat e Fëmi­jëve‘’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights- H4CR”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren dhe financohet […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin ”Njohja e Konventës për të drejtat e fëmijëve”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin ”njo­h­ja e Kon­ven­tës për të drej­tat e fëmi­jëve‘’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin “Avokimi për të drejtat e Fëmijëve”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin “Avoki­mi për të drej­tat e Fëmi­jëve‘’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights- H4CR”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren dhe financohet […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin ”Njohja e Konventës për të drejtat e fëmijëve”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin ”njo­h­ja e Kon­ven­tës për të drej­tat e fëmi­jëve‘’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin ”Qasja infrastrukturore”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin ‘Qas­ja infra­struk­tur­ore’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizu­ra ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë Fuqizuar dhe të […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin ”Përdorimi i mediave në Avokim”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin për ‘Për­dori­mi i  medi­ave në avokim’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizu­ra ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin për Avokim

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin për ‘Avokim’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizu­ra ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë Fuqizuar dhe të […]