Krerët institucionalë solidarizohen duke u ulur në karrocë për 1 Mars – Qasja, sfidë kryesore

Me moton ‘’Ne lëviz­im ndryshe, por jemi të barabartë!’, HANDIKOS sot shënoi 1 Marsin – Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, ku përmes viz­itave te krerët insti­tu­cionalë dhe ftesës ndaj tyre për t’u ulur e lëvizur me kar­rocë, u synua një sol­i­dariz­im sa më i madh me per­son­at me aftësi të kufizuara — për­dorues të kar­rocës, ngrit­je e vetëdi­jes insti­tu­cionale dhe shoqërore për kri­jim të […]

Ftesë për ofertë për auditim vjetor të organizatës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS fton audi­torët e licen­cuar në Kosovë të dër­go­jnë ofer­tat e tyre për auditim vje­tor të orga­ni­za­tës, për vitin fiskal 2022. Doku­mentet që duhet të dorë­zo­hen për aplikim: 1.            Ofer­ta finan­cia­re (pa TVSH; HANDIKOS si orga­ni­za­të joqever­itare është e liru­ar nga TVSH) 2.            Cer­ti­fika­ta e regjistrim­it të biz­ne­sit 3.            Cer­ti­fika­ta e gjend­jes penale (pas përzg­jed­hjes) 4.            Vërte­ti­mi tati­mor (pas përzg­jed­hjes) Pro­ce­du­ra e aplikim­it: Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org, apo fizik­isht të ven­do­sura në zarf me […]

Ftesë për ofertë për shërbime dizajn, realizim dhe printim

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë 1 vjeçare për diza­jn, real­iz­im dhe print­im. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara mund të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose në for­më fizike në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së   largu deri më 30/01/2023, ora 09:00. Ter­mat e ref­er­encës; FTESË PËR OFERTË

Ftesë për ofertë për shërbime të mirëmbajtjes së Web-it dhe Email-ve

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë për Mirëm­bat­je të Web-it dhe Email-ve të orga­ni­za­tës. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose në for­më fizike në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri më 23/12/2022. Ter­mat e ref­er­encës: Ftesë për ofertë

Ftesë për ofertë për shërbime sigurimi

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë 1 vjeçare për sig­urim­in me alarm të dy objek­teve, përkatë­sisht: Qen­dra e Resurseve/ Rr. “Nek­ibe Kel­men­di”, nr. 84 me sipër­faqe 1600 m²; 34 sen­sorë alar­mi dhe 4 kam­era HD; si dhe Zyra Qen­drore / Lam D2, 4/7 Su, Dar­d­ani me sipër­faqe 90 m²; 6 sen­zorw alar­mi pa kam­era Dokumentet […]

Ftesë për ofertë për furnizim me materiale didaktike dhe të zyrës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për furniz­im me mate­ri­ale didak­tike dhe të zyrës për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose në for­më fizike në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri më 24/12/2022, ora 16:30. […]

Ftesë për ofertë për shërbime të pastrimit

HANDIKOS — Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës, fton të gjitha kom­pan­itë e intere­suara të na ofer­to­jnë për shër­bime të pastrim­it, lid­hur me nevo­jat e orga­ni­za­tës. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose në for­më fizike në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri më 24/12/2022, ora 16:30. Ter­mat e ref­er­encës: FTESË PËR […]

Ftesë për ofertë për shërbime të zërimit dhe përkthimit

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS  është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për shër­bime të zërim­it dhe përk­thim­it, për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org ose në for­më fizike, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 22/12/2022. […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në Prishtinë

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie në komunën e Prisht­inës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org ose në for­më fizike, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 22/12/2022. Më poshtë gjeni ter­mat e ref­er­encës: Ftese-per-oferte

Ftesë për ofertë për shërbime të taxit në komunën e Prishtinës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe  Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për shër­bime të tax­it në komunën e Prisht­inës, për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org ose në for­më fizike, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më […]