Një hap përpara drejt avancimit të të drejtave të njeriut, personave me aftësi të kufizuara në Kosovë!

Jemi të lum­tur që sot në bashkëpunim me Komi­sion­in Par­la­men­tar për të Drej­tat e Njeri­ut, Barazi Gji­nore, Per­sona të Pag­je­tur, Vik­ti­mat e Dhunës Sek­suale të Luftës dhe Peti­cione, orga­nizuam tryezën e disku­tim­it lid­hur me përf­shir­jen e Kon­ven­tës për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara në Kushte­tutën e Repub­likës së Kosovës, ku pjesë­mar­rës ishin për­faqë­sues insti­tu­cionesh, deputetë, për­faqë­sues të orga­ni­zatave të per­son­ave me aftësi të […]

Mbi 100 fëmijë pjesë e takimeve avokuese në 7 komuna të Kosovës

Duke prekur disa nga komu­nat më të mëd­ha, për të shtrirë disku­time thel­bë­sore që kanë të bëjnë me fëmi­jët me aftësi të kufizuara, të drej­tat e tyre e sfi­dat me të cilat për­ballen në përdit­shmëri, real­izuam cik­lin e dytë të takimeve me anë­tarë të grupit avokues ‘’Hëna’’ , kësh­tu bashkër­isht për të iden­ti­fikuar penge­sat më të mëd­ha, diskrim­imin, mungesën e qas­jes e bul­liz­imin, dhe për […]

Rishpallje për ekspert/kompani për analizë dhe përgatitje raporti

HANDIKOS rish­pall për herë të tretë thirrjen për angazhim të një Eksperti/e/ kom­pani për anal­iz­im të për­puthsh­mërisë së kuadrit legjisla­tiv me Kon­ven­tën e OKB-së për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, sipas sek­torëve të synuar. Objek­ti­va e përgjithshme e ekspertit/es do jetë për­gatit­ja për shpërn­dar­je dhe pub­likim të rapor­tit për pajtuesh­mërinë e kornizës legjisla­tive dhe insti­tu­cionale të Kosovës, në raport me KNDPAK. Kandidatët […]

Rishpallje për ekspert/kompani për analizë dhe përgatitje raporti

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/e/ kom­pani për anal­iz­im të për­puthsh­mërisë së kuadrit legjisla­tiv me Kon­ven­tën e OKB-së për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, sipas sek­torëve të synuar. Objek­ti­va e përgjithshme e ekspertit/es do jetë për­gatit­ja për shpërn­dar­je dhe pub­likim të rapor­tit për pajtuesh­mërinë e kornizës legjisla­tive dhe insti­tu­cionale të Kosovës, në raport me KNDPAK. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen vetëm në for­më elektronike […]

Ajra, si përfituese e shërbimeve sociale në HANDIKOS

‘Vajza ime po për­fi­ton shumë prej shër­bimeve të ofru­ara nga HANDIKOS, përmes të cilave po i mundë­so­het një social­iz­im më i madh dhe po shi­hen efek­tet poz­i­tive tek ajo. Nga kjo po për­fi­toj edhe unë si prind’.  Këto janë fjalët e Aidës, nënës së vogëlush­es Ajra nga Fushë Koso­va, e cila tash e 1 muaj është për­fituese e shër­bimeve psiko-sociale, fizioter­apeu­tike dhe psikologjike, të cilat i ofro­jmë me […]

Shpallje për ekspert/kompani për analizë dhe përgatitje raporti

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/e/ kom­pani për anal­iz­im të për­puthsh­mërisë së kuadrit legjisla­tiv me Kon­ven­tën e OKB-së për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, sipas sek­torëve të synuar. Objek­ti­va e përgjithshme e ekspertit/es do jetë për­gatit­ja për shpërn­dar­je dhe pub­likim të rapor­tit për pajtuesh­mërinë e kornizës legjisla­tive dhe insti­tu­cionale të Kosovës, në raport me KNDPAK. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen vetëm në for­më elektronike […]

Rikthehen aktivitetet me grupin ”Hëna”

Jemi të lum­tur që nisur nga ky muaj, kemi rik­thy­er aktivitetet me grupin avokues të Fëmi­jëve me Aftësi të Kufizuara ‘’Hëna’’, i cili funk­sionon në kuadër të HANDIKOS. Gjatë javës së kalu­ar kemi real­izuar takimet e para me fëmi­jët anë­tarë të regjion­it të Prisht­inës, Dren­a­sit dhe Pejës, për të vazh­d­uar tut­je edhe në komu­na tjera tar­get, kësh­tu për t’i infor­muar rreth aktiviteteve […]

Krerët institucionalë solidarizohen duke u ulur në karrocë për 1 Mars – Qasja, sfidë kryesore

Me moton ‘’Ne lëviz­im ndryshe, por jemi të barabartë!’, HANDIKOS sot shënoi 1 Marsin – Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, ku përmes viz­itave te krerët insti­tu­cionalë dhe ftesës ndaj tyre për t’u ulur e lëvizur me kar­rocë, u synua një sol­i­dariz­im sa më i madh me per­son­at me aftësi të kufizuara — për­dorues të kar­rocës, ngrit­je e vetëdi­jes insti­tu­cionale dhe shoqërore për kri­jim të […]

Ftesë për ofertë për auditim vjetor të organizatës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS fton audi­torët e licen­cuar në Kosovë të dër­go­jnë ofer­tat e tyre për auditim vje­tor të orga­ni­za­tës, për vitin fiskal 2022. Doku­mentet që duhet të dorë­zo­hen për aplikim: 1.            Ofer­ta finan­cia­re (pa TVSH; HANDIKOS si orga­ni­za­të joqever­itare është e liru­ar nga TVSH) 2.            Cer­ti­fika­ta e regjistrim­it të biz­ne­sit 3.            Cer­ti­fika­ta e gjend­jes penale (pas përzg­jed­hjes) 4.            Vërte­ti­mi tati­mor (pas përzg­jed­hjes) Pro­ce­du­ra e aplikim­it: Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org, apo fizik­isht të ven­do­sura në zarf me […]