HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për zhvillimin e analizës mbi perspektivën e aftësisë së kufizuar dhe perspektivës gjinore

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për zhvil­lim­in e anal­izës mbi per­spek­tivën e aftë­sisë së kufizuar dhe per­spek­tivës gji­nore. Kjo anal­izë do të har­to­het në kuadër të pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights- H4CR”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren dhe finan­co­het nga Agjen­cia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkom­bë­tar dhe Zhvil­lim (SIDA). […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për zhvillimin e analizës mbi perspektivën e aftësisë së kufizuar dhe asaj gjinore

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për zhvil­lim­in e anal­izës mbi per­spek­tivën e aftë­sisë së kufizuar dhe per­spek­tivës gji­nore. Kjo anal­izë do të har­to­het në kuadër të pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights- H4CR”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren dhe finan­co­het nga Agjen­cia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkom­bë­tar dhe Zhvil­lim (SIDA). […]

HANDIKOS po kërkon ekspert/e për zhvillimin e politikës për Anti-Korrupsion

HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për angazhimin e një eksperti/e për zhvil­lim­in e poli­tikës për Anti-Kor­rup­­sion për HANDIKOS. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në e‑mail adresën: handikos@handi-kos.org cc: nora.simitciu@handi-kos.org. Ju lute­mi, shkru­ani në sub­jekt Apliki­mi për: Ekspert për zhvil­lim­in e “Poli­tikës Anti-Kor­rup­sion”. Afati i fun­dit për dorëz­imin e aplika­cionit është 09/06/2024, ora 17:00. Ter­mat e ref­er­encës Shkarko

HANDIKOS po kërkon ekspert/e për zhvillimin e politikës për Anti-Korrupsion

HANDIKOS kërkon të angazho­jë një ekspert/e për zhvil­lim­in e poli­tikës për Anti-Kor­rup­­sion për HANDIKOS. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në e‑mail adresën: handikos@handi-kos.org cc: nora.simitciu@handi-kos.org. Ju lute­mi, shkru­ani në sub­jekt Apliki­mi për: Ekspert për zhvil­lim­in e “Poli­tikës Anti-Kor­rup­sion”. Afati i fun­dit për dorëz­imin e aplika­cionit është 26/05/2024, ora 17:00. Ter­mat e ref­er­encës Shkarko

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për zhvillim trajnimi

HANDIKOS kërkon të angazho­jë një ekspert/e për orga­niz­imin dhe fasil­itimin e tra­jnim­it “Donor engage­ment and project pro­pos­als” me anë­tarët e stafit të HANDIKOS. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në e‑mail adresën: handikos@handi-kos.org cc: nora.simitciu@handi-kos.org. Ju lute­mi, shkru­ani në sub­jekt Apliki­mi për: Ekspert/e për mba­jt­jen e tra­jnim­it “Donor engage­ment and project pro­pos­als” Afati i fun­dit për dorëz­imin e aplika­cionit është 17/05/2024, ora 17:00. Termat […]

HANDIKOS PO KËRKON NJË EKSPERT/E PËR ZHVILLIMIN E POLITIKËS PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për angazhimin e një Ekspert/e për Zhvil­lim­in e Poli­tikës për Mbro­jt­jen e Sin­jal­izuesve “Whistle­blow­ing Pol­i­cy”. Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 15/04/2024, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: nora.simitciu@handi-kos.org me sub­jekt: Apliki­mi për “Zhvil­lim­in e Poli­tikës për Mbro­jt­jen e Sin­jal­izuesve “Whistle­blow­ing Pol­i­cy”. Ter­mat e ref­er­encës më poshtë: Shkarko