HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për Hartimin e Planit të veprimit për Avokim për grupin ”Hëna”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS sh­pal­lë thirrjen për një ekspert/e lehtësues/e për Har­timin e Plan­it të veprim­it për Avokim dhe ngrit­je të vetëdi­jes për grupin e fëmi­jëve ‘’Hëna’’. Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 24 Shta­tor 2023, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: gresa.stublla@handi-kos.org me sub­jekt ‘’Har­ti­mi i Planit […]

HANDIKOS shpall konkurs për fizio-terapeut/e

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një fizio-ter­apeut/e. Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit ‘’Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë Fuqizuar dhe të Qën­drueshme”, i cili mbështetet nga UNICEF në part­ner­itet me USAID. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë aplikimet e tyre në emailin handikos@handi-kos.org, deri më […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin “Avokimi për të drejtat e Fëmijëve”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin “Avoki­mi për të drej­tat e Fëmi­jëve‘’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights- H4CR”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren dhe financohet […]

Si po ndikon shërbimi fizoterapeutik për Alvinin nga Kaçaniku – Përshtypjet e prindit të tij

Është pjesë e shër­bimeve sociale tash e një kohë në qen­drën e HANDIKOS Fer­izaj, e mua­jve të fun­dit pjesë e shër­bim­it të rreg­ullt fizioter­apeu­tik, për çka tash­më vëre­het një pro­gres tek 11-vjeçari, Alvin Iseni nga Kaçaniku i vjetër, i cili jeton me Par­al­izë Cere­brale. Nëna e tij, Afërdi­ta e cila kujde­set që fëmi­ja i saj të ndjekë me për­pikëmëri sean­cat, ka shpre­hur për­shtyp­jet e saj, duke thënë se tash­më i vëren disa […]

Një hap përpara drejt avancimit të të drejtave të njeriut, personave me aftësi të kufizuara në Kosovë!

Jemi të lum­tur që sot në bashkëpunim me Komi­sion­in Par­la­men­tar për të Drej­tat e Njeri­ut, Barazi Gji­nore, Per­sona të Pag­je­tur, Vik­ti­mat e Dhunës Sek­suale të Luftës dhe Peti­cione, orga­nizuam tryezën e disku­tim­it lid­hur me përf­shir­jen e Kon­ven­tës për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara në Kushte­tutën e Repub­likës së Kosovës, ku pjesë­mar­rës ishin për­faqë­sues insti­tu­cionesh, deputetë, për­faqë­sues të orga­ni­zatave të per­son­ave me aftësi të […]

Mbi 100 fëmijë pjesë e takimeve avokuese në 7 komuna të Kosovës

Duke prekur disa nga komu­nat më të mëd­ha, për të shtrirë disku­time thel­bë­sore që kanë të bëjnë me fëmi­jët me aftësi të kufizuara, të drej­tat e tyre e sfi­dat me të cilat për­ballen në përdit­shmëri, real­izuam cik­lin e dytë të takimeve me anë­tarë të grupit avokues ‘’Hëna’’ , kësh­tu bashkër­isht për të iden­ti­fikuar penge­sat më të mëd­ha, diskrim­imin, mungesën e qas­jes e bul­liz­imin, dhe për […]

Rishpallje për ekspert/kompani për analizë dhe përgatitje raporti

HANDIKOS rish­pall për herë të tretë thirrjen për angazhim të një Eksperti/e/ kom­pani për anal­iz­im të për­puthsh­mërisë së kuadrit legjisla­tiv me Kon­ven­tën e OKB-së për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, sipas sek­torëve të synuar. Objek­ti­va e përgjithshme e ekspertit/es do jetë për­gatit­ja për shpërn­dar­je dhe pub­likim të rapor­tit për pajtuesh­mërinë e kornizës legjisla­tive dhe insti­tu­cionale të Kosovës, në raport me KNDPAK. Kandidatët […]

Rishpallje për ekspert/kompani për analizë dhe përgatitje raporti

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/e/ kom­pani për anal­iz­im të për­puthsh­mërisë së kuadrit legjisla­tiv me Kon­ven­tën e OKB-së për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, sipas sek­torëve të synuar. Objek­ti­va e përgjithshme e ekspertit/es do jetë për­gatit­ja për shpërn­dar­je dhe pub­likim të rapor­tit për pajtuesh­mërinë e kornizës legjisla­tive dhe insti­tu­cionale të Kosovës, në raport me KNDPAK. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen vetëm në for­më elektronike […]

Ajra, si përfituese e shërbimeve sociale në HANDIKOS

‘Vajza ime po për­fi­ton shumë prej shër­bimeve të ofru­ara nga HANDIKOS, përmes të cilave po i mundë­so­het një social­iz­im më i madh dhe po shi­hen efek­tet poz­i­tive tek ajo. Nga kjo po për­fi­toj edhe unë si prind’.  Këto janë fjalët e Aidës, nënës së vogëlush­es Ajra nga Fushë Koso­va, e cila tash e 1 muaj është për­fituese e shër­bimeve psiko-sociale, fizioter­apeu­tike dhe psikologjike, të cilat i ofro­jmë me […]