Ky test ka për qël­lim  të vlerë­so­jë njo­hu­ritë e jua­ja lid­hur me poli­tikën për mbro­jt­jen e fëmi­jëve në HANDIKOS. Testi për­bëhet nga 12 pyet­je, nga të cilat disa janë me zgjid­hje të shumë­fish­ta. Pyet­jet janë rel­e­vante me mate­ri­alin që ju keni për­c­jel­lur paraprakisht.

Shkalla e kaluesh­mërisë së testit është 80%, ndaj ju lusim të shfry­të­zoni kohën në dis­pozi­cion për të reflek­tu­ar mbi mate­ri­alin e prezan­tu­ar për ju më parë.

Nëse kaloni pra­gun min­i­mal, ju do pra­noni njof­timin zyr­tar nga HANDIKOS për të vazh­d­uar tut­je me pro­ce­du­rat në vazhdim.

Ju lutem ta shkarkoni Testin dhe ta plotë­soni, pas plotësim­it fizik­isht na sjell­ni ne zyrët e HANDIKOS.

Suk­sese

0 Comments

Postime të ngjashme