Raporte vjetore rreth Aftësisë së Kufizuar

Pro­movi­mi gjithëperf­shirës në pro­ce­set kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el lokal, nacional dhe regjional!