Për projektin

Pro­jekt i përkrahur nga BE

Pro­movi­mi  gjithëpërf­shirës në pro­ce­set kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el lokal, nacional dhe regjional”

 

Përm­bled­hje e shkurt e Projektit

Objek­tivi i përgjithshëm:

Shoqëri gjithëpërf­shirëse në të cilën per­son­at me aftësi të kufizuara real­i­zo­jnë poten­cialin e tyre të plotë dhe jeto­jnë jetë me din­jitet si qyte­tarë të barabartë. (Strategjia Kom­bëtare për të Drej­tat e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara 2013–2023)

Objek­tivi specifik:

  1. Refor­mat e qev­erisë dhe admin­is­tratës pub­like në Kosovë janë me aftësi të kufizuara

Rezul­tatet e pritshme:

1.1 Rrit­ja e ndërgjegjësim­it të qev­erisë në nivelet qen­drore dhe lokale për qasjen

2.1 Rrit­ja e mundë­sive për Orga­ni­zatave të Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara (OPAK) për të mar­rë pjesë në dia­log me qeverinë

2.2 Angazhi­mi i for­cuar nga nivele të ndryshme të qev­erisë dhe OPAK për dialog

2.3 Rrit­ja e disponuesh­mërisë së të dhë­nave për çësht­jet e aftë­sisë së kufizuar

3.1 Rrit­ja e kapacitetit orga­ni­za­tiv të OPAK dhe rrjeteve të tyre

Në mënyrë që OPAK të jenë në gjend­je të bashkëpuno­jnë dhe të koordi­no­jnë punën e tyre, ata duhet të ndjekin parimet e qev­eris­jes demokratike dhe të jenë në gjend­je të për­faqë­so­jnë intere­sat e anë­tarëve të tyre. Ky veprim do të sjel­lë OPAK ‑të së bashku për të zhvil­lu­ar stan­dard­et min­i­male për qev­eris­je demokratike përveç asaj që kërko­het nga ligji kur regjistro­het një OSHC. OPAK dhe Foru­mi do të iden­ti­fiko­jnë bosh­llëqet në qev­eris­jen e tyre demokratike dhe do të zhvil­lo­jnë dhe zba­to­jnë një plan për të for­cuar kapacitetet e tyre në fushat e dobësisë.

Parimet mund të përf­shi­jnë: statutet adeku­ate, pro­ce­du­rat trans­par­ente dhe të qar­ta të anë­tarësim­it, pro­movimin e vendim­mar­rjes në faqe inter­neti, poli­tikat e tol­er­ancës zero për kor­rup­sion­in dhe diskri­m­in­imin gji­nor, pro­ce­du­rat e trans­parencës dhe llog­a­rid­hënies (ndaj anë­tarëve, qev­erisë dhe dona­torëve) dhe plan­et e mobi­lizim­it të resurseve.

3.2 Rrit­ja e njo­hurive dhe aftë­sive të OPAK dhe rrjeteve të tyre mbi avokimin, mar­rëd­hëni­et me medi­at dhe qasjen.

3.3. Part­ner­itet të for­cuar midis Orga­ni­zatave të Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara (OPAK) dhe rrjeteve të OPAK në Kosovë

Gru­pet e synuara:

Grupi i synuar 1: OPAK dhe Foru­mi i Aftë­sisë së Kufizuar

Grupi i synuar 2: Par­la­men­ti, qev­e­ria qen­drore dhe për­faqë­sue­sit e qev­erisë lokale (komu­nale)

Grupi i synuar 3: Media