Grupet avokuese të prindërve u takuan me drejtori komunale

Gru­pet avokuese të prindërve të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara, të cilat funk­siono­jnë në kuadër të orga­ni­za­tës HANDIKOS, gjatë mua­jit janar kanë real­izuar katër takime të nivelit lokal, si në komunën e Prisht­inës, Mitro­vicës së Jugut dhe në komunën e Gji­lan­it. Takimet janë mba­j­tur me drej­toritë komu­nale, me qël­lim të për­mirësim­it dhe fuqizim­it të të drej­tave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara, […]

Kryeministri Kurti viziton HANDIKOS-in

‘’Ne e dimë që shteti duhet t’u ndih­mo­jë më së shumti ata që i kanë nevo­jat më të mëd­ha dhe së pari aty ku kemi gjëra urgjente. Pran­daj, edhe Komu­niteti i Per­son­ave me aftësi të kufizuara, do të jetë gjith­monë në fokus të qev­erisë sonë”. Kësh­tu deklaroi sot kryem­i­nistri i Kosovës, z. Albin Kur­ti, të cilin kishim kënaqës­inë ta pres­im në një viz­itë zyrtare në […]

Për 20 Nëntor, fëmijët me aftësi të kufizuara kërkojnë respektimin e të drejtës për qasje

Lëviz­ja pa penge­sa, një e drejtë ele­mentare që po kërko­het edhe përmes kam­pan­jës ‘’Respek­toni të drejtën e per­son­ave me aftësi të kufizuara për qas­je, ju e keni oblig­im!’’ Me rastin e 20 Nën­torit – Ditës Ndërkom­bëtare të të Drej­tave të Fëmi­jëve, HANDIKOS në bashkëpunim me për­faqë­sues të grupit avokues ‘’Hëna’’, ROR dhe Asam­blesë Komu­nale të Fëmi­jëve sot kanë lan­suar videon ndërgjegjë­suese përmes së cilës […]

HANDIKOS pranon kontigjent të madh të pajisjeve ndihmëse, me kontribut edhe të diasporës

HANDIKOS pati kënaqës­inë që për të dytën herë me rad­hë bren­da dy viteve të pra­no­jë  dona­cione prej rreth 700 pajis­jeve ndih­mëse nga orga­ni­za­ta Kon­voi der Hoff­nung e. V., të cilat do të shër­be­jnë për nevo­jat e per­son­ave me aftësi të kufizuara në Kosovë, dhe jo vetëm. Bren­da kon­tig­jen­tit të dytë, të për­bërë prej mbi 350 pajis­jeve te ndryshme ndih­mëse, një numër prej […]

HANDIKOS përmes kampanjës ‘Bëhu Mburoja ime!’ promovon raportimin e dhunës tek fëmijët

Me rastin e shënim­it të 1 Qer­shorit – Ditës Ndërkom­bëtare të Fëmi­jëve, HANDIKOS sot ka lan­suar kam­pan­jën ‘’Bëhu Mburo­ja ime!’,  me qël­lim pro­movimin e rapor­tim­it të dhunës tek fëmi­jët, në çdo ambi­ent. Kam­pan­ja u pro­movua përmes një kon­fer­ence vir­tuale, një video­je udhëzuese, pub­likim­it të rapor­tit mbi arrit­jet kyçe të orga­ni­za­tës në fushën e Mbro­jt­jes së Fëmi­jëve, si dhe përmes insta­la­cion­eve Kukul­la Fëmi­jë. Përg­jatë kon­fer­encës, Rijad […]

HANDIKOS dhe The Balkan Forum prezantojnë strajcat e punuara nga persona me aftësi të kufizuara, me synim mbrojtjen e ambientit

HANDIKOS dhe The Balkan Forum sot në mënyrë cer­e­mo­ni­ale bënë prezan­timin e stra­j­cave shumë-për­­dorimëshe, të punuara nga 10 per­sona me aftësi të kufizuara, tash­më të punë­suar në punë­tor­inë e rrobaqepë­sisë që funk­sionon në kuadër të pro­jek­tit “Përf­shir­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuara në tre­gun e punës përmes prod­him­it të stra­j­cave të ri-për­­dor­shme si mbro­jt­je ndaj mje­dis­it’’. Përg­jatë kon­fer­encës, drej­tori i HAND­IKOS-it, z.Afrim Maliqi ngriti […]

HANDIKOS pranon 253 pajisje ndihmëse nga Rotary Club Prishtina International

HANDIKOS sot ka pasur kënaqës­inë që të pra­no­jë një kon­tig­jent  prej 253 pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara nga ‘’Rotary Club Prishti­na Inter­na­tion­al”, me mbështet­je të Shoqatës “Kon­voi der Hoff­nung”. Durim Gashi nga HANDIKOS ka shpre­hur falaën­der­ime për këtë dona­cion, duke thek­suar se këto pajis­je kanë qenë shumë të nevo­jshme dhe në mungesë, për shkak edhe të kostos […]

HANDIKOS shënon 1 Marsin — Ditën Ndërkombëtare të Përdoruesve të Karrocës

HANDIKOS sot ka shënuar 1 Marsin – Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës me mesazhin krye­sor ‘’Aty ku s’ka qas­je, ka diskri­m­in­im’’, ku përmes një video­je vetëdi­jë­suese janë ofru­ar udhëz­ime për të gjithë per­son­at me aftësi të kufizuara se si të vepro­jnë në rastet kur hasin në diskri­m­in­im, si paso­jë e mungesës së qas­jes infra­struk­tur­ore. Video­ja tre­gon hap­at të cilët duhet ndjekur […]

Mbahet seanca e parë për padinë e qytetarit me aftësi të kufizuara ndaj komunës së Prishtinës

Për herë të parë në gjykatat e Repub­likës së Kosovës mba­het sean­ca gjyqë­sore me rastin e padisë për mbro­jt­je nga diskri­m­in­i­mi. Udhëhe­qësi i zyrës së HAND­IKOS-it në Prisht­inë, z. Faruk Kukaj, në cilës­inë e qyte­tar­it të Prisht­inës sot ka mar­rë pjesë në seancën fillestare në Gjykatën Themelore të Prisht­inës, me rastin e padisë që e kishte ushtru­ar para dy vitesh ndaj komunës së Prisht­inës për diskriminim […]

HANDIKOS letër të hapur partive politike, kërkon zotimin e tyre para zgjedhjeve

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS sot u ka nisur një letër të hapur sub­jek­teve poli­tike që do të garo­jnë në zgjed­hjet e 14 shkur­tit, përmes së cilës kërko­jmë zotimet e tyre për përf­shir­jen e çësht­jeve të per­son­ave me aftësi të kufizuara në pro­gram­et qev­erisëse. Përmes këtij doku­men­ti kërko­jmë që sub­jek­tet poli­tike t’i kush­to­jnë vëmend­jen e duhur per­son­ave me aftësi të […]