Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS sot u ka nisur një letër të hapur sub­jek­teve poli­tike që do të garo­jnë në zgjed­hjet e 14 shkur­tit, përmes së cilës kërko­jmë zotimet e tyre për përf­shir­jen e çësht­jeve të per­son­ave me aftësi të kufizuara në pro­gram­et qeverisëse.

Përmes këtij doku­men­ti kërko­jmë që sub­jek­tet poli­tike t’i kush­to­jnë vëmend­jen e duhur per­son­ave me aftësi të kufizuara.

Duke pub­likuar deklaratën e zotim­it për par­titë poli­tike, HANDIKOS ren­dit pikat pri­or­itare për të cilat par­titë duhet të zoto­hen duke dhënë nën­shkrim­in e tyre.

Letra e plotë:

http://handi-kos.org/wp-content/uploads/2004/03/HANDIKOS-leter-per-subjektet-politike.pdf

0 Comments

Postime të ngjashme