Konferenca 

Konferenca Vjetore për aftësinë e kufizuar që shënon ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar

20
19

3 dhje­tor 2019- Kon­fer­en­ca Vje­tore për Aftës­inë e Kufizuar që shënon Ditën Ndërkom­bëtare të Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara”. Ngjar­ja u orga­nizua në bashkëpunim me Zyrën për Qev­eris­je të Mirë /ZKM, në mjedis­et e ndërtesës së Qev­erisë së Kosovës. Të pran­ishëm në këtë kon­fer­encë, ndër të tjerë, ishin znj. Hillen FRANCKE — Zyra e BE-së në Kosovë / Zëvendës Shefe e Bashkëpunim­it, z. Ramush Harad­i­naj- Ushtrue­si i Detyrës së Kryem­i­nistrit të Kosovës, z. Hil­mi Jashari ‑Avokati i Pop­ul­lit dhe për­faqë­sues të OPAK-ve part­nere në projekt. 

Gjatë kon­fer­encës pikat krye­sore të disku­tu­ara dhe të dako­r­d­uara ishin; forci­mi i bashkëpunim­it ndër­m­jet OPAK-ve dhe Insti­tu­cion­eve Pub­like si dhe insti­tu­cion­eve të tjera qever­itare. Çësht­je të tjera me rëndësi ishin edhe ngrit­ja e mekaniz­mave si Këshilli Kom­bë­tar për Aftës­inë e Kufizuar, i cili do të për­mirë­so­jë agjendën dhe do të mon­i­toro­jë zba­timin e stan­dard­eve; zba­ti­mi i Ligjit për Gjithëpërf­shir­jen; për­mirësi­mi i agjendës së Strategjisë dhe Plan­it Kom­bë­tar; Zba­ti­mi i lig­jeve aktuale dhe për­puthsh­mëria me stan­dard­et ndërkom­bëtare, për të për­men­dur disa. Në kon­fer­encë morën pjesë 100 pjesë­mar­rës, të cilët për­faqë­sonin Hand­iKOS-in në niv­el kom­bë­tar dhe lokal, Shoqatën e të Ver­bërve të Kosovës nga niveli kom­bë­tar dhe lokal, Shoqatën e të Shur­d­hërve të Kosovës nga niveli kom­bë­tar dhe lokal, Foru­mi Koso­var për Aftës­inë e Kufizuar, Zyra e BE-së, Kryem­i­nistri, Zyra për Qev­eris­je të Mirë, Avokati i Pop­ul­lit, Ambasadori i Repub­likës Çeke në Kosovë si dhe për­faqë­sues të Min­istrisë së Shën­de­të­sisë, Min­istrisë së Arsim­it, Min­istrisë së Mirëqe­nies Sociale, Min­istrisë së Bujqë­sisë dhe Zhvil­lim­it Rur­al, për­faqë­sues të Qen­drës për Kujdes Social, Sin­dro­ma Down Koso­va dhe Stafi i Projektit.

Konferenca Vjetore për Aftësinë e Kufizuar që shënon Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara

20
20

3 dhje­tor 2020- Kon­fer­en­ca Vje­tore për Aftës­inë e Kufizuar që shënon Ditën Ndërkom­bëtare të Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara”. Qël­lim i shënim­it të kësaj dite ishte disku­ti­mi dhe për­cak­ti­mi i pri­or­iteteve në mbro­jt­jen dhe sig­urim­in e të drej­tave të Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, si pjesë e barabartë e shoqërisë në Repub­likën e Kosovës.

Hap­jen e Kon­fer­encës dhe fjalën hyrëse e bëri Z. Habit Hajre­di­ni nga Zyra për Qev­eris­je të Mirë/Zyra e Kryem­i­nistrit, kurse pjesë­mar­rës me fjalimet dhe mbështet­jen e tyre ishin edhe zv. kryem­i­nistri i Repub­likës së Kosovës, z. Dri­ton Sel­manaj dhe z. Naim Celaj, Insti­tu­ti i Avokatit të Popullit.

Ky aktivitet u orga­nizua nga Zyra për Qev­eris­je të Mirë — Zyra e Kryem­i­nistrit, në bashkëpunim me pro­jek­tin “Koso­va Gjithëpërf­shirëse”, i mbështe­tur nga BE dhe zbat­u­ar nga HANDIKOS, Shoqa­ta Koso­vare e të Shur­d­hërve, Shoqa­ta e të Ver­bërve të Kosovës, Foru­mi i Aftë­sisë së Kufizuar, “Thresh­old” dhe “Dis­abil­i­ty Part­ner­ship Finland”.

Konferenca Vjetore për Aftësinë e Kufizuar që shënon Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara

20
21

3 dhje­tor 2021- Kon­fer­en­ca Vje­tore për Aftës­inë e Kufizuar që shënon Ditën Ndërkom­bëtare të Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara “Mesazhi i ditës së sotme le të jetë një Kosovë me mundësi të barabar­ta për të gjithë, një Kosovë që do të duhej të mundë­so­jë dhe sig­uro­jë pjesë­mar­rje të plotë dhe duk­sh­mëri të per­son­ave me aftësi të kufizuara në të gjitha aspek­tet e jetës shoqërore dhe pub­like, një Kosovë që do të duhej të sig­uro­jë infra­struk­turën e duhur ligjore dhe një Kosovë që do të duhej të sig­uro­jë infra­struk­turën e duhur insti­tu­cionale për një sis­tem funk­sion­al’’. Kjo është një pjesë e mesazhit që drej­tori i HANDIKOS, z. Afrim Maliqi përçoi gjatë kon­fer­encës së sotme lan­suese të shpall­jes së vitit 2022 – Vit i Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara në Kosovë. Z. Habit Hajre­di­ni, drej­tor i Zyrës për Qev­eris­je të Mirë e drej­toi kon­fer­encën dhe thek­soi të arrit­u­rat gjatë vitit 2021. Zëvendëskryem­i­nistr­ja e Kosovës, znj. Emil­i­ja Rex­hepi thek­soi përkush­timin e Qev­erisë në mbështet­je të per­son­ave me aftësi të kufizuar dhe vendimin e Qev­erisë së Kosovës për të shpal­lur vitin 2022 ‑Vitin e Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, akt. Ushtruese e detyrës së she­fes së zyrës së BE-së në Kosovë, znj. Annacarin Pla­ton thek­soi rëndës­inë e avancim­it të poz­itës dhe respek­tim­it të të drej­tave të per­son­ave me aftësi të kufizuara dhe përkush­timin e BE-së për të mbështe­tur OPAK-ët dhe qev­er­inë në këtë proces.


Ky aktivitet u orga­nizua nga Zyra për Qev­eris­je të Mirë — Zyra e Kryem­i­nistrit, në bashkëpunim me pro­jek­tin “Koso­va Gjithëpërf­shirëse”, i mbështe­tur nga BE dhe zbat­u­ar nga HANDIKOS, Shoqa­ta Koso­vare e të Shur­d­hërve, Shoqa­ta e të Ver­bërve të Kosovës, Foru­mi i Aftë­sisë së Kufizuar, “Thresh­old” dhe “Dis­abil­i­ty Part­ner­ship Finland”.

Konferenca Vjetore për Aftësinë e Kufizuar që shënon Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara

20
22

3 dhje­tor 2022- Kon­fer­en­ca Vje­tore për Aftës­inë e Kufizuar që shënon Ditën Ndërkom­bëtare të Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara. Në bashkëpunim me Zyrën për Qev­eris­je të Mirë ZQM/KM, kon­fer­en­ca u orga­nizua në ambi­en­tet e Qev­erisë së Kosovës (Ndërte­sa e Qev­erisë) me pjesë­mar­rje të për­faqë­suesve të min­istrive, të orga­ni­zatave qever­itare dhe joqever­itare dhe për­faqë­suesve të orga­ni­zatave të per­son­ave me aftësi të kufizuara.

Z. Habit Hajre­di­ni, drej­tor i Zyrës për Qev­eris­je të Mirë e drej­toi Kon­fer­encën dhe thek­soi të arrit­u­rat gjatë vitit 2022 duke u ndalur në të arrit­u­rat krye­sore nga “Kalen­dari i aktiviteteve për vitin 2022”. Për­faqë­sue­sit e secilës min­istri në mënyrë indi­vid­uale prezan­tu­an aktivitetet që kishin real­izuar, ndër­sa për­faqë­sue­sit e Orga­ni­zatave të Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara dhanë mendimet e tyre dhe kërkuan që të for­co­het më tej bashkëpuni­mi i të gjithë aktorëve në avancimin e poz­itës së per­son­ave me aftësi të kufizuar në shoqëri si dhe në respek­timin e të drej­tat e tyre.

Ky aktivitet u orga­nizua nga Zyra për Qev­eris­je të Mirë — Zyra e Kryem­i­nistrit, në bashkëpunim me pro­jek­tin “Koso­va Gjithëpërf­shirëse”, i mbështe­tur nga BE dhe zbat­u­ar nga HANDIKOS, Shoqa­ta Koso­vare e të Shur­d­hërve, Shoqa­ta e të Ver­bërve të Kosovës, Foru­mi i Aftë­sisë së Kufizuar, “Thresh­old” dhe “Dis­abil­i­ty Part­ner­ship Finland”.