Kalendari i
Aktiviteteve

Per­son­at me aftësi të kufizuara në Kosovë kon­sidero­jnë se me gjithë veprimet që janë ndër­mar­rë viteve të fun­dit në për­mirësimin e jetës, ata vazh­do­jnë të për­ballen me sda të ndryshme në të gjitha aspek­tet jetë­sore të cilat ua pamundë­so­jnë jetën me din­jitet dhe real­iz­imin e të drej­tave të tyre, që buro­jnë nga Kushte­tu­ta dhe aktet tjera ligjore të Repub­likës së Kosovës.