Trajnimi Virtual i Politikës së mbrojtjes së fëmijëve

Ky test ka për qël­lim  të vlerë­so­jë njo­hu­ritë e jua­ja lid­hur me poli­tikën për mbro­jt­jen e fëmi­jëve në HANDIKOS. Testi për­bëhet nga 12 pyet­je, nga të cilat disa janë me zgjid­hje të shumë­fish­ta. Pyet­jet janë rel­e­vante me mate­ri­alin që ju keni për­c­jel­lur para­prak­isht. Shkalla e kaluesh­mërisë së testit është 80%, ndaj ju lusim të shfry­të­zoni kohën në dis­pozi­cion për të reflek­tu­ar mbi materialin […]