Halit Ferizi

Halit Fer­izi Halit Fer­izi u lind me 27.07.1949 në fshatin Pasomë, komu­na e Vushtr­risë dhe ndër­roi jetë më 05.05.2009 në Prisht­inë. Duke qenë vetë per­son me aftësi të kufizuar dhe duke e parë gjend­jen e rëndë të per­son­ave me aftësi të kufizuara, si dhe nevo­jën për fuqiz­imin e këtyre per­son­ave në Kosovë, Fer­izi, bashkë me disa qyte­tarë të tjerë, e themeloi Shoqatën e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së […]