Ofrimi i shërbimeve cilësore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara në regjionin e Prishtinës

Emri i pro­jek­tit: Ofri­mi i shër­bimeve cilë­sore për fëmi­jë dhe të rrit­ur me aftësi të kufizuara në regjion­in e Prisht­inës Kohëzg­jat­ja: Mars – Dhje­tor 2019 Loka­cioni: Regjioni i Prisht­inës Objek­ti­vat: Të për­mirë­so­jë pjesë­mar­rjen aktive në jetën sociale të per­son­ave me aftësi të kufizuara; të për­mirë­soj mirëqe­nien sociale të per­son­ave me aftësi të kufizuara në vend; të avan­coj sit­u­atën e per­son­ave me aftësi të kufizuara (të rriturve […]

Nga jeta kuantitative në jetë kualitative

Emri i Pro­jek­tit: Nga jeta kuan­ti­ta­tive në jetë kual­i­ta­tiveQël­li­mi:Ngrit­ja e kapaciteteve të të rin­jve në për­dorim të kom­pju­ter­it, kri­ji­mi i ekipesh së shahistëve si dhe kri­ji­mi i ekipesh së fem­rave në pika­do. Të arrit­u­rat:Në për­dorim­in e kom­pju­ter­it janë aftë­suar 12 të rinj, është for­muar ekipi i shahistëve prej 8 per­son­ave si dhe janë for­muar dy ekipe në pika­do. Viti i imple­men­tim­it:2007 Mal­i­shevëDona­tori:CDF