Emri i projektit:

Ofri­mi i shër­bimeve cilë­sore për fëmi­jë dhe të rrit­ur me aftësi të kufizuara në regjion­in e Prishtinës

Kohëzg­jat­ja:

Mars – Dhje­tor 2019

Loka­cioni:

Regjioni i Prishtinës

Objek­ti­vat:

Të për­mirë­so­jë pjesë­mar­rjen aktive në jetën sociale të per­son­ave me aftësi të kufizuara; të për­mirë­soj mirëqe­nien sociale të per­son­ave me aftësi të kufizuara në vend; të avan­coj sit­u­atën e per­son­ave me aftësi të kufizuara (të rrit­urve dhe fëmi­jëve); të ofroj shër­bime cilë­sore për mbështet­je të zhvil­lim­it për të rua­j­tur dhe për­mirë­suar shën­detin fizik të per­son­ave me aftësi të kufizuara; të fuqi­zoj per­son­at me aftësi të kufizuara në iden­ti­fikim të shkathtë­sive të tyre dhe para­për­gatit­je për tre­gun e hapur të punës; të rris nivelin e vetëdi­jes së komu­nitetit për të drej­tat njerë­zore të per­son­ave me aftësi të kufizuara.

Dona­tori:

Min­is­tria për Punë dhe mirëqe­nie Sociale — MPMS

0 Comments

Postime të ngjashme