Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për zhvil­lim­in e anal­izës mbi per­spek­tivën e aftë­sisë së kufizuar dhe per­spek­tivës gjinore.

Kjo anal­izë do të har­to­het në kuadër të pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights- H4CR”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren dhe finan­co­het nga Agjen­cia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkom­bë­tar dhe Zhvil­lim (SIDA).

Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 28 qer­shor 2024, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: nora.simitciu@handi-kos.org me sub­jekt: Apliki­mi për Ekspert për zhvil­lim­in e anal­izës mbi per­spek­tivën gji­nore dhe aftës­inë e kufizuar

Ter­mat e ref­er­encës më poshtë:

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme