Ftesë për ofertë për shërbime të taxit në komunën e Prishtinës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe  Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për shër­bime të tax­it në komunën e Prisht­inës, për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org ose në for­më fizike, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më […]

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për trajnimin ‘Menaxhimi i Mediave Sociale dhe ueb-faqes’

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për tra­jn­imin “Menax­hi­mi i Medi­ave Sociale dhe ueb-faqes”. Objek­ti­va e përgjithshme e eksper­tit do jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit tra­jnues dhe ofri­mi i tra­jnim­it në “Menax­hi­mi medi­ave sociale dhe ueb-faqes” për OPAK, përg­jatë mua­jit Tetor 2022. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen vetëm në for­më elek­tron­ike në email adresën: handikos@handi-kos.org dhe cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org me sub­jek­ti­nAP­LIKIM PËR TRAJNIMIN “MENAXHIMI I MEDIAVE SOCIALE DHE UEB-FAQES”. […]

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për trajnimin “Menaxhimi financiar dhe i aseteve”

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për tra­jn­imin “Menax­hi­mi finan­ciar dhe i aseteve”. Objek­ti­va e përgjithshme e eksper­tit do jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit tra­jnues dhe ofri­mi i tra­jnim­it në “Menax­hi­mi Finan­ciar dhe i Aseteve” për OPAK, përg­jatë mua­jit Tetor 2022. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen vetëm në for­më elek­tron­ike në email adresën: handikos@handi-kos.org dhe cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org me sub­jek­ti­nAP­LIKIM PËR TRAJNIMIN “MENAXHIMI FINANCIAR DHE I ASETEVE”. TOR HANDIKOS is […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në Prishtinë

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie bren­da zonës së Prisht­inës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in “Ofer­ta për shër­bime hotelerie”, më së largu deri më 19/08/2022, ora 16:00. Ofer­tat e pran­uara pas afatit të cak­tu­ar nuk do të mer­ren në kon­sid­er­atë. Më […]

HANDIKOS po kërkon një Asistent/e Administrativ/e të Projektit

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall thirrje për Asistent/e Administrativ/e i/e Pro­jek­tit në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes dhe shtrir­jes së pro­ce­seve kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el Lokal, Kom­bë­tar dhe Rajon­al — Koso­va Gjithëpërf­shirëse”, i cili mbështetet nga BE. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë aplikimet e tyre në formë […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në Prishtinë

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie bren­da zonës së Prisht­inës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in “Ofer­ta për shër­bime hotelerie”, më së largu deri më 30/07/2022, ora 14:00. Ofer­tat e pran­uara pas afatit të cak­tu­ar nuk do të mer­ren në kon­sid­er­atë. Më […]

HANDIKOS po kërkon një Punëtor/e psiko-social/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën Punëtor/e psiko-social/e,  në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: handikos@handi-kos.org, […]

HANDIKOS shpall konkurs për vozitës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një voz­itës. Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit “Mbështet­ja e fëmi­jëve dhe të rrit­urve me aftësi të kufizuara drejt jetesës së pavarur dhe ngrit­ja e mirëqe­nies së tyre”, i imple­men­tu­ar nga HANDIKOS dhe finan­cuar nga Min­is­tria e Finan­cave, Punës dhe Trans­fer­eve të Kosovës. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë CV-në, letrën e motivim­it, kopjen […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën punëtor/e psiko-social/e

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një punëtor/e psiko-social/e. Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit “Mbështet­ja e fëmi­jëve dhe të rrit­urve me aftësi të kufizuara drejt jetesës së pavarur dhe ngrit­ja e mirëqe­nies së tyre”, i imple­men­tu­ar nga HANDIKOS dhe finan­cuar nga Min­is­tria e Finan­cave, Punës dhe Trans­fer­eve të Kosovës. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë CV-në, letrën e motivimit, […]