HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për organizimin e punëtorisë për OCA dhe OCD

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për orga­niz­imin e punë­torisë mbi Vlerësimin e Kapaciteteve Orga­ni­za­tive dhe Zhvil­lim­it të Kapaciteteve Orga­ni­za­tive (OCA dhe OCD). Kjo punë­tori orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights- H4CR”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren dhe finan­co­het nga Agjen­cia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkom­bë­tar dhe Zhvillim […]

Përshtypjet e Faikut, si përfitues i shërbimit të fizioterapisë që po ofrojmë në terren

‘’Prej ditë së parë që ia kam nisë me mar­rë këtë shër­bim, ia ka nisë me m’u çliru dora. S’mund ta ngrit­ja lart as për m’e ndezë dritën’’. Kësh­tu thotë Faik Berisha, 69-vjeçar i cili jeton me para­plegji tash e 31-vjet. E duke u për­bal­lur me sfi­da të përdit­shme edhe në qas­je infra­struk­tur­ore, pasi banon në një ndërtesë kolek­tive pa ashen­sor në Prisht­inë dhe […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për hartimin e “Strategjia e Avokimit dhe Plani i Veprimit”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për har­timin e “Strategjia e Avokim­it dhe Plani i Veprim­it”, që do të har­to­hen gjatë orga­nizim­it të punë­torisë me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’. Kjo po real­i­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights- H4CR”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për Hartimin e Planit të veprimit për Avokim për grupin ”Hëna”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për një ekspert/e lehtësues/e për Har­timin e Plan­it të veprim­it për Avokim dhe ngrit­je të vetëdi­jes për grupin e fëmi­jëve ‘’Hëna’’. Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 05 Tetor 2023, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: gresa.stublla@handi-kos.org me sub­jekt ‘’Har­ti­mi i Planit […]

Shërbimet e RBB për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara janë të fuqizuara dhe të qëndrueshme

Emri i pro­jek­tit: Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë të fuqizuara dhe të qën­drueshme Objek­ti­vat: ‑Për­mirësi­mi i jetesës së fëmi­jëve përmes pajis­jeve të për­sh­tat­shme  ndih­mëse — Paran­dal­i­mi i defor­miteteve që vijnë si paso­jë e aftë­sisë së kufizuar — Mbështet­ja e fëmi­jëve për një jetesë të pavarur, përmes pajis­jeve adeku­ate të për­sh­tatu­ra ‑Arrit­ja e 345 shërbimeve […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin ”Njohja e Konventës për të drejtat e fëmijëve”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin ”njo­h­ja e Kon­ven­tës për të drej­tat e fëmi­jëve‘’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin “Avokimi për të drejtat e Fëmijëve”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin “Avoki­mi për të drej­tat e Fëmi­jëve‘’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights- H4CR”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren dhe financohet […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin ”Njohja e Konventës për të drejtat e fëmijëve”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin ”njo­h­ja e Kon­ven­tës për të drej­tat e fëmi­jëve‘’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin ”Qasja infrastrukturore”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin ‘Qas­ja infra­struk­tur­ore’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizu­ra ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë Fuqizuar dhe të […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e për trajnimin ”Përdorimi i mediave në Avokim”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin për ‘Për­dori­mi i  medi­ave në avokim’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizu­ra ‘’Hëna’’. Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara […]