Emri i projektit:

Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë të fuqizuara dhe të qëndrueshme

Objek­ti­vat:

-Për­mirësi­mi i jetesës së fëmi­jëve përmes pajis­jeve të për­sh­tat­shme  ndihmëse

- Paran­dal­i­mi i defor­miteteve që vijnë si paso­jë e aftë­sisë së kufizuar

- Mbështet­ja e fëmi­jëve për një jetesë të pavarur, përmes pajis­jeve adeku­ate të përshtatura

-Arrit­ja e 345 shër­bimeve me pajis­je ndih­mëse deri në fund të projektit

Mbështet­ja Financiare:

Ky pro­jekt mbështetet finan­cia­r­isht nga Bashki­mi Evropi­an në Kosovë, në part­ner­itet me UNICEF-in.

Kohëzg­jat­ja e pro­jek­tit: Prej 15 dhje­tor 2022 – 15 dhje­tor 2023

0 Comments

Postime të ngjashme