Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin për ‘Për­dori­mi i  medi­ave në avokim’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizu­ra ‘’Hëna’’.

Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Shër­bimet e Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (RBB) për fëmi­jët dhe të rin­jtë me aftësi të kufizuara janë Fuqizuar dhe të Qën­drueshme”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Zyrën e UNICEF’it në Kosovë, mbështe­tur nga USAID Kosova.

Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 19 Kor­rik 2023, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: gresa.stublla@handi-kos.org me sub­jekt ‘’Për­dori­mi i medi­ave në avokim’’.

Ter­mat e ref­er­encës më poshtë:

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme