‘’Ne e dimë që shteti duhet t’u ndih­mo­jë më së shumti ata që i kanë nevo­jat më të mëd­ha dhe së pari aty ku kemi gjëra urgjente. Pran­daj, edhe Komu­niteti i Per­son­ave me aftësi të kufizuara, do të jetë gjith­monë në fokus të qev­erisë sonë”.

Kësh­tu deklaroi sot kryem­i­nistri i Kosovës, z. Albin Kur­ti, të cilin kishim kënaqës­inë ta pres­im në një viz­itë zyrtare në HANDIKOS, me rastin e 3 Dhje­torit – Ditës Ndërkom­bëtare të Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara, por edhe në kuadër të Vitit 2022 – Vit i Per­son­ave me Aftësi të Kufizuara në Kosovë.

Z. Kur­ti pati rastin të tako­jë për së afër­mi të rrit­ur, fëmi­jë e prindër të tyre dhe të infor­mo­het për sfi­dat e bar­ri­er­at, por edhe me atë se çka duhet të vepro­jnë insti­tu­cionet për për­mirësimin e sit­u­atës së per­son­ave me aftësi të kufizuara dhe zba­timin e të drej­tave të plota, çësht­je të cilat ia adresoi drej­tori i HAND­IKOS’it, z. Afrim Maliqi.

Në fund, në shen­jë falën­der­i­mi, një prind ia dhuroi një dhu­ratë sim­bo­like kryem­i­nistrit, e të njëjtën e bëri edhe ai për fëmi­jët që ishin prezentë.

0 Comments

Postime të ngjashme