Lëviz­ja pa penge­sa, një e drejtë ele­mentare që po kërko­het edhe përmes kam­pan­jës ‘’Respek­toni të drejtën e per­son­ave me aftësi të kufizuara për qas­je, ju e keni obligim!’’

Me rastin e 20 Nën­torit – Ditës Ndërkom­bëtare të të Drej­tave të Fëmi­jëve, HANDIKOS në bashkëpunim me për­faqë­sues të grupit avokues ‘’Hëna’’, ROR dhe Asam­blesë Komu­nale të Fëmi­jëve sot kanë lan­suar videon ndërgjegjë­suese përmes së cilës bëhet thirrje që të respek­to­het dhe zba­to­het Udhëz­i­mi Admin­is­tra­tiv 33/2007 që rreg­ul­lon qas­jen infra­struk­tur­ore për per­son­at me aftësi të kufizuara.

Lid­hur me këtë ngjar­je, fëmi­jët kanë zhvil­lu­ar takime edhe me për­faqë­sues të drej­torisë së Shën­de­të­sisë, Mirëqe­nies Sociale, Arsim­it, Urbanizmit&Infrastrukturës në katër komu­na: Prisht­inë, Fer­izaj, Gjakovë dhe Mitro­vicë, tek të cilët dorëzuan kërkesën ed në for­më të shkru­ar, ndërko­hë morën zotimet prej tyre se do të shto­jnë pre­sion­in në respek­timin e këtij udhëz­i­mi dhe se do puno­het në drej­tim të për­mirësim­it dhe kri­jim­it të qas­jes nëpër insti­tu­cione kyçe.

 Ky aktivitet u real­izua në kuadër të pro­jek­tit ‘’Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë’’, i cili imple­men­to­het në bashkëpunim me Save the Chil­dren in Koso­vo dhe mbështetet nga SIDA Suedeze.

0 Comments

Postime të ngjashme