Gru­pet avokuese të prindërve të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara, të cilat funk­siono­jnë në kuadër të orga­ni­za­tës HANDIKOS, gjatë mua­jit janar kanë real­izuar katër takime të nivelit lokal, si në komunën e Prisht­inës, Mitro­vicës së Jugut dhe në komunën e Gjilanit.

Takimet janë mba­j­tur me drej­toritë komu­nale, me qël­lim të për­mirësim­it dhe fuqizim­it të të drej­tave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara, me theks të veçan­të, është tra­j­tu­ar çësht­ja e sig­urim­it të shër­bimeve sociale, e që sipas legjis­la­cionit në fuqi, janë përgjegjësi e insti­tu­cion­eve lokale.

Ky aktivitet orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit ‘’Forci­mi i të drej­tave të per­son­ave me aftësi të kufizuara’’, mbështe­tur nga UNMIK — Unit­ed Nations Mis­sion in Koso­vo dhe imple­men­to­het nga HANDIKOS.

#Sup­port­ing­To­geth­er­ness

#StandUp4HumanRights

#CRPD

#PwD

#dis­abil­i­ty

#inclu­sion

The HANDIKOS Advo­ca­cy Groups of Par­ents of Chil­dren with Dis­abil­i­ties, dur­ing the month of Jan­u­ary held four meet­ings at the local lev­el: Pristi­na, South Mitro­vi­ca and Gjilan/Gnjilane.

The Advo­ca­cy Groups met with munic­i­pal direc­torates, with the aim of improv­ing and strength­en­ing the rights of chil­dren with dis­abil­i­ties, par­tic­u­lar­ly the issue of social ser­vices, which accord­ing to the leg­is­la­tion in force, are the respon­si­bil­i­ty of local institutions.

This activ­i­ty is orga­nized with­in the project ” Strength­en­ing the rights of per­sons with dis­abil­i­ties” which is sup­port­ed by UNMIK — Unit­ed Nations Mis­sion in Koso­vo and imple­ment­ed by HANDIKOS.

#Sup­port­ing­To­geth­er­ness

#StandUp4HumanRights

#CRPD

#PwD

#dis­abil­i­ty

#inclu­sion

Grupe za zas­tu­pan­je roditel­ja dece sa smet­n­ja­ma u razvo­ju, koje rade u okviru orga­ni­zaci­je HANDIKOS, tokom mese­ca jan­u­ara održale su četiri sas­tan­ka na lokalnom nivou, kao što su opšti­na Prišti­na, Juž­na Mitro­vi­ca i opšti­na Gnjilane.

Sas­tan­ci su održani sa opštin­skim direk­ci­ja­ma, sa cil­jem unapređen­ja i jačan­ja pra­va dece sa smet­n­ja­ma u razvo­ju, sa poseb­n­im osvr­tom na pitan­je pružan­ja soci­jal­nih uslu­ga, koje su pre­ma važećem zakon­o­davstvu u nadležnos­ti lokalnih institucija.

Ova aktivnost je orga­ni­zo­vana u okviru pro­jek­ta „ Jačan­je pra­va oso­ba sa inva­lidite­tom“ koji podrža­va UNMIK – Mis­i­ja Ujed­in­jenih naci­ja na Kosovu, a sprovo­di HANDIKOS.

#Sup­port­ing­To­geth­er­ness

#StandUp4HumanRights

#CRPD

#PwD

#dis­abil­i­ty

#inclu­sion

0 Comments

Postime të ngjashme