HANDIKOS pati kënaqës­inë që për të dytën herë me rad­hë bren­da dy viteve të pra­no­jë  dona­cione prej rreth 700 pajis­jeve ndih­mëse nga orga­ni­za­ta Kon­voi der Hoff­nung e. V., të cilat do të shër­be­jnë për nevo­jat e per­son­ave me aftësi të kufizuara në Kosovë, dhe jo vetëm.

Bren­da kon­tig­jen­tit të dytë, të për­bërë prej mbi 350 pajis­jeve te ndryshme ndih­mëse, një numër prej tyre janë me speci­fi­ka spe­ciale, e të cilat HANDIKOS nuk i ka pose­d­uar më herët.

Falën­dero­jmë në veçan­ti znj. Sabile Aliu-Sahi­ti për orga­nizmin, si dhe mër­gatën shqiptare nga Gjer­ma­nia për kontributin.

HANDIKOS vazh­don të mbësht­esë me shër­bimin e pajis­jeve ndih­mëse të gjithë qyte­tarët e Kosovës që kanë nevo­jë për to.

0 Comments

Postime të ngjashme