Emri i projektit:

Rua­jt­ja dhe për­mirësi­mi i shën­de­tit të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe famil­jeve të tyre në regjion­in e Prishtinës

Kohëzg­jat­ja:

Qer­shor – Nën­tor 2019

Loka­cioni:

Regjioni i Prishtinës

Objek­ti­vat:

Të për­mirë­so­jë sit­u­atë ne fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në vend përmes ofrim­it të shër­bimeve reha­bil­ituese me cilësi të lartë; të fuqi­zoj prindërit e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në mbështet­je të fëmi­jëve të tyre drejt përf­shir­jes sociale; ofrim­in e shër­bimeve të kujde­sit ditor për fëmi­jë; mbështet­ja holis­tike zhvil­lim­it të fëmi­jëve me bazë në qas­jen bio-psiko-sociale.

Dona­tori:

Min­is­tria e Shëndetësisë

0 Comments

Postime të ngjashme