HANDIKOS rish­pal­lë konkurs për poz­itën e zyr­tar­it të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për të drej­tat e fëmi­jëve”, sipas Mar­rëvesh­jes së Grantit Nr. 2019/414–172.

Afati i fun­dit për aplikim është data 10 mars 2020.

Të intere­suar­it duhet të apliko­jnë në mënyrë elek­tron­ike, duke dër­guar CV-në, një letër motivuese dhe doku­mente të tjera  refer­uese, në email adresën handikos@handi-kos.org

Më poshtë mund t’i gjeni  ter­mat e ref­er­encës për këtë pozitë:

Zyrtar_Projekti_HANDIKOS.pdf

0 Comments

Postime të ngjashme