Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS, sot bashkër­isht me HANDIKOS Prishti­na dhe Grupin Avokues të Prindërve të fëmi­jëve e të rrit­urve me aftësi të kufizuara në Prisht­inë, mba­jti një kon­fer­encë të jashtëza­kon­shme, për të adresuar shqetësimin rreth sit­u­atës me të cilën po pëm­byl­let ky fund­vit dhe ndër­pre­rjen e shër­bimeve në Qen­drën e Resur­se­ve, si paso­jë e mos mbështet­jes së insti­tu­cion­eve dhe për­fundim­it të të gjitha pro­jek­teve që kanë qenë të fokusura në këtë fushë.

Drej­tori i HANDIKOS, Afrim Maliqi ka thënë se me ndër­pre­rjen e shër­bimeve sociale, do pëso­jnë fëmi­jët e të rri­t­u­rit me aftësi të kufizuara, prej të cilave vetëm këtë vit nga gjitha pro­jek­tet e imple­men­tu­ara, të mbështe­tu­ra nga dona­torët, kanë qenë të përf­shirë në shër­bime sociale  rreth 350 veta, e që nevo­ja është për një numër shumë më të lartë prej tyre.

‘’Kjo qendër është e diza­jnuar për shër­bime, tra­jn­ime dhe jetesë të pavarur për fëmi­jët e të rri­t­u­rit me aftësi të kufizuara, të cilën me ndih­mën e dona­torëve, nisur prej ndër­tim­it të saj, e kemi pajisur me mjete pune, autom­jete të për­sh­tat­shme për trans­port, staf të kual­i­fikuar, por e cila nga janari 2024 rrezikon të mbyl­let, si shkak i mungesës së mbështet­jes insti­tu­cionale, veçanër­isht nga komu­na e Prishtinës’’.

Maliqi tre­gon se përkundër thirrjeve e kërke­save të vazh­dueshme drejt komunës së Prisht­inës për të sig­u­ru­ar shër­bime sociale të qën­drueshme apo afat­g­jate për per­son­at me aftësi të kufizuara, siç edhe oblig­o­hen, nuk kanë vepru­ar asgjë.

‘’Udhëhe­qësit e komunës para se të vinin në pushtet janë zotu­ar se do të zba­to­jnë të drej­tat dhe nevo­jat e per­son­ave me aftësi të kufizuara, përf­shirë mbështet­jen e shër­bimeve, por nuk po i përm­bushin ato. Mbështet­je prej tyre ka qenë  një grant 15 mijë euro, vetëm gjashtë muaj, i pam­jaftueshëm dhe jo mbu­lues për ofrim­in e këtyre shër­bimeve, që në realitet prej aty, kapacitetet kanë qenë për të përf­shirë vetëm 17 fëmi­jë me aftësi të kufizuara në shërbime’’.

‘’Ne e dijmë që komu­na e Prisht­inës mund të gje­jë alter­na­tivë për mbështet­je dhe ka bazë ligjore, nje­jtë sikurse ka mbështe­tur e po finan­con orga­ni­za­ta tjera, ndonëse nuk kemi deta­je të sak­ta sa, por që këto ditë e keni parë se komu­na e ka hapë një qendër të re për ofrim­in e shër­bimeve për dy grupe të aftë­sisë së kufizuar, gjë që është shumë mirë, por  në anën tjetër po e mbyl­lë një qendër sikurse ne, e cila tra­j­ton shumël­lo­jsh­mëri të diagnozave.’’

‘’Objek­ti jonë është në komunën e Prisht­inës dhe ofron shër­bime për qyte­tarët e komunës së Prisht­inës, pran­daj po dety­ro­he­mi që të dal­im me këtë kon­fer­encë dhe të tre­go­jmë sit­u­atën reale në të cilën gjen­de­mi, për të bërë apel për mbështet­je nga insti­tu­cionet dhe qin­dra fëmi­jë e të rrit­ur me aftësi të kufizuara mos të mbesin pa këtë mbështet­je jetike’’.

Ndërkaq, Fida­jete Pllana, nënë nga grupi avokues i prindërve është shpre­hur shumë e shqetë­suar me sit­u­atën, kësh­tu duke kërkuar shër­bime të qen­drueshme nga insti­tu­cionet, e në rast se nuk plotë­so­hen kërke­sat e tyre, par­ala­jmëroi se do për­dorin edhe for­ma tjera drejt arrit­jes së plotësim­it të kërke­save të tyre, sikurse janë protestat.

Fjal­i­mi i saj i plotë:

Ne si prindër dhe grup avokues i prindërve të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara jemi shumë të shqetë­suar me ndër­pre­rjen e këtyre shër­bimeve për fëmi­jët tanë në HANDIKOS. Ne mjaft kemi sfi­da dhe bar­ri­era për të arrit­ur deri te një shër­bim, qoftë  shën­de­të­sor apo social, e tani të bal­lafaqo­he­mi edhe me ndër­pre­rjen e tyre, është shumë e padrejtë dhe për keqard­hje. Real­isht jemi të rën­d­uar emo­cional­isht dhe të dëm­tu­ar ekonomik­isht sepse më ndër­pre­rjen  e këtyre shër­bimeve, i gjithë pro­gre­si i arrit­ur deri më tash, do të kthe­het në regres për fëmi­jët e të rri­t­u­rit me aftësi të kufizuara, por edhe për neve prindërve.

Una­n­imisht kërko­jmë nga komu­na e Prisht­inës të ofro­jë zgjid­hje kudo qoftë për vazhdimin e shër­bimeve afat­g­jate, ash­tu siç ka arrit­ur të mbësht­esë e të vazh­do­jë të finan­co­jë orga­ni­za­ta të tjera apo qen­dra që ofro­jnë shër­bime për grupe tjera të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara. Ne nuk jemi kundër asnjë qen­dre apo orga­ni­zate që oper­on me mbështet­je të selek­tu­ar nga komu­na e Prisht­inës, por jemi kundër diskri­m­inim­it që na është bërë në rastin tonë, sepse HANDIKOS ka qenë i vet­mi vend ku ne kemi mar­rë shër­bime jetike për shën­detin e mirëqe­nien e fëmi­jëve tanë, sikurse fizioter­api, psikologji, psiko-sociale e logo­pe­di, pa asnjë kos­to të vetme, duke përf­shirë edhe trans­portin pa pagesë, gjë që ka ndiku në mirëqe­nien si famil­je në gjitha aspektet.

Në vend që per­son­at me aftësi të kufizuara t’ju gëzo­hen fes­tive të fundvi­tit si çdo qyte­tar tjetër, në fakt duhet të preokupo­he­mi se a do mar­rim shër­bime nga janari apo jo, e më së paku këto grupe të qyte­tarëve duhet të dijnë për këtë problematikë.

Jemi të thy­er moral­isht dhe të shkelur ligjër­isht nga insti­tu­cionet tona, të cilat kanë prem­tu shumë për per­son­at me aftësi të kufizuara, e kanë real­izuar shumë pak.

Të gjithë e dijmë se HANDIKOS veprim­tar­inë e vet e zhvil­lon veç në bazë të pro­jek­teve, të cilat janë afat­shkur­tra dhe jo të qën­drueshme, andaj apel të gjitha insti­tu­cion­eve lokale por edhe qen­drore të munë­so­jnë shër­bime sociale nga janari, pa ndër­pre­rje sepse ne nuk kërko­jmë lëmoshë, por të drej­tat tona të bazuara në Ligj. Përndryshe, si prindër do të mar­rim edhe hapa tjerë drejt real­izim­it të kërke­save dhe nevo­jave ele­mentare të fëmi­jëve tanë, por edhe të rrit­urve me aftësi të kufizuara.

Hap­at tanë do të jenë të qartë, qoftë duke orga­nizuar protes­ta apo qën­dru­ar para komunës së Prisht­inës, në mënyrë që të real­i­zo­hen qël­limet tona, që na garan­to­hen me Ligj dhe si qyte­tarë të këtij vendi.

Të pran­ishëm sot në kon­fer­encë ishin edhe fëmi­jë, prindër e të rrit­ur të tjerë me aftësi të kufizuara.

0 Comments

Postime të ngjashme